25 juni 2018

Regio Deals

Iedere regio is uniek, met eigen kansen, uitdagingen en problemen. Speelt in uw regio een maatschappelijk vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave? Samen met regionale partners biedt het Rijk de mogelijkheid deze aan te pakken in een Regio Deal.

Het initiatief voor een Regio Deal ligt bij u. Kom met een voorstel voor de aanpak van uw regionale opgave en geef aan hoe u en het Rijk investeren in uw eigen regio. Voorstellen die aan de randvoorwaarden van het afwegingskader voldoen, komen in aanmerking om - in samenwerking - uitgewerkt te worden tot een Regio Deal.

Iedere regionale partner kan een voorstel aanmelden. Publiek-private samenwerking is van belang. In de deal leveren zowel publieke, maatschappelijke als private partijen een bijdrage. Een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen heeft de voorkeur.

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om gezamenlijk de regionale opgave aan te pakken. Doordat er middelen beschikkaar gesteld zijn in de Regio Envelop, kan een financiële bijdrage onderdeel zijn van dit partnerschap. Naast geld bieden Regio Deals de mogelijkheid om bijvoorbeeld belemmeringen in regelgeving en beleid weg te nemen, nieuwe netwerken te vormen of kennis te bundelen en delen. Ook andere praktische ondersteuning van het Rijk (bijvoorbeeld om andere investeringsmiddelen te verwerven) is mogelijk.
De middelen die voor Regio Deals vanuit de Regio Envelop beschikbaar zijn, zijn bedoeld als een katalysator, waardoor regionale partijen een structurele en bestendige aanpak op kunnen zetten.

Om te komen tot Regio Deals is nu een proces gestart om voorstellen aan te melden, dat in de loop van 2018/voorjaar 2019 tot een aantal Regio Deals moet leiden.

Budget

  • Voor deze tranche is € 200 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop.
  • De tijdelijke bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.
  • De regio/regionale partners moet(en) minimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen.
  • De tijdelijke bijdrage uit de Regio Envelop en van de regionale partners (cofinanciering) kan een hefboom zijn voor andere financiële middelen. U kunt ook bijdragen van anderen zoals departementen, het toekomstige Invest-NL, EU-middelen, private fondsen et cetera inzetten.
  • De totale financiële omvang van de Regio Deal kent dan ook geen bovengrens. De bijdrage uit de Regio Envelop is één van de elementen daarvan.
  • Beoogd wordt om in totaal 2 tranches van Regio Deals te openen in de periode tot 2021.

Randvoorwaarden Regio Deals

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekijkt alle voorstellen die binnenkomen. Niet alle voorstellen die aan de randvoorwaarden voldoen, worden een Regio Deal. Alleen de beste voorstellen worden uitgewerkt. Hierbij houden we ook rekening met regionale spreiding. Dit kan betekenen dat een goed voorstel geen Regio Deal wordt, maar we proberen dit voorstel wel verder te helpen. We kijken daarbij ook naar andere initiatieven, of mogelijkheden bij een volgende tranche van middelen.

Lees de randvoorwaarden Regio Deals

Meld een voorstel aan!

  • U kunt uw voorstel aanmelden van 8 juni tot 1 september 2018. We behandelen voorstellen die wij aan het begin ontvangen hetzelfde als later ingestuurde voorstellen.
  • U doet dat via het aanmeldformulier. Legt uit wat de opgave in uw regio is en wat volgens u de beste oplossing is.

Beoordeling

Aan de hand van de voorstellen die voldoen aan het afwegingskader zal de Minister van LNV in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en met collega-bewindslieden in het najaar van 2018 besluiten welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regio Deal. Ondertekening volgt uiterlijk in het voorjaar van 2019.
Bekijk het afwegingskader.

Planning

Stap Actie Datum
1. Opsturen voorstel vóór 1 september 2018
2. Gesprekken tussen Rijk en regionale partijen september/oktober  2018
3. Selectie voorstellen uit te werken deals najaar 2018
4. Uitwerking Rijk en Regio najaar 2018 – voorjaar 2019
5. Ondertekenen Regio Deal uiterlijk voorjaar 2019


Stappenplan Regio Deals

Lees het stappenplan Regio Deals

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen Regio Deals

Achtergrond

Dit kabinet wil de aanpak van regionale opgaven ondersteunen. Hiervoor is in het Regeerakkoord geld vrijgemaakt. De minister van LNV coördineert de inzet van dit budget in overleg met de minister van BZK. Regionale partijen kunnen concrete voorstellen doen om een meervoudige opgave in de regio aan te pakken.

Meer weten?


Terug naar het overzicht

Auteur:
RVO.nl
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Tags

Health Valley Partners