De onderscheidende innovatiekracht van onze regio in Europa
Home Innovatieprofiel Oost-Nederland

Innovatieprofiel Oost-Nederland

ThinkEastNetherlands.jpg  

De onderscheidende innovatiekracht van onze regio in Europa

Oost-Nederland is ‘Smart & Healthy’. Tal van kennisinstellingen en bedrijven in de regio lopen voorop in Europa als het gaat om innovaties in de sectoren Agro-Food, Life Sciences and Health, High Tech Systemen and Materialen, Energie en Milieutechnologie. Maar hoe onderscheiden we ons ten opzichte van vergelijkbare regio’s in Europa? Het Innovatieprofiel Oost-Nederland geeft het antwoord.

De Europese Commissie stelt geld en middelen beschikbaar voor de stimulering van innovaties. Maar de concurrentie in Europa is enorm. Steeds meer bedrijven en instellingen doen een beroep op deze vorm van ondersteuning. Voor Oost-Nederland is dat de reden, de onderscheidende innovatiekracht van onze regio in kaart te brengen. Het resultaat is het Innovatieprofiel Oost-Nederland. Een duidelijke profilering ten opzichte van andere Europese regio’s.

Het innovatieprofiel van Oost-Nederland bestaat uit twee duidelijk geformuleerde en onderscheidende vlaggenschepen, met elk drie speerpunten. Instellingen en bedrijven die innovaties ontwikkelen binnen één van deze twee vlaggenschepen, kunnen rekenen op een krachtige ondersteuning en profilering richting de EU. Zij vormen immers de innovatieve kracht. De vlaggenschepen zijn:

 • smart and sustainable industries

 • concepts for a healthy life.​

Vlaggenschip CONCEPTS FOR A HEALTHY LIFE

In Oost-Nederland worden nieuwe kennis, inzichten én technieken gebruikt om concepten te ontwikkelen die bijdragen aan de gezondheid van de mens. Deze concepten zijn breed toepasbaar in de gezondheidszorg en de medische sector.

Voorbeelden zijn de Oost Nederlandse initiatieven rond ‘Healthy Brain’ met daaronder ParkinsonNet (RUMC), Technische Geneeskunde (UT) en ‘Food for health’ (voeding voor ouderen, topsporters, etc.)(WUR, Saxion en HAN). Er is een aantal Centres of Expertise actief binnen dit vlaggenschip: het Centre ‘Sneller Herstel’ en het Centre ‘Krachtige Kernen’ van de HAN en de CHE met Care 2.0 (CHE, UT, Saxion, HAN). Daarnaast verbindt Health Valley nationaal en internationaal het mkb aan kennis en de zorgmarkt binnen dit speerpunt. De samenwerking met de zorgsector in onder andere proeftuinen maakt dat innovaties ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

In het vlaggenschip ‘concepts for a healthy life’ worden in de context van Oost-Nederland drie speerpunten onderscheiden:

Speerpunten

 • Health Technology and Delivery Systems: ontwikkeling en toepassing van hoog technologische en sociaal-maatschappelijke oplossingen in de zorg en medische sector.

 • Healthy Brain: de relatie tussen het menselijk brein (moleculair, gedrag, etc.) en het welzijn en de gezondheid van de mens.

 • Personalized Health and Nutrition: maatwerk van zorg en voeding op het niveau van de individuele mens, met ook de inzet van de kansen die technologie en biochemie ons bieden.

De speerpunten nader toegelicht: 

Health Technology and Delivery Systems

Dit speerpunt betreft zowel de technologische grondslag van de medische zorg (‘early diagnostics’, ‘tissue engineering’, ‘medical robotics’, ‘e/m Health’, ‘nanomedicine’) als de sociaal-maatschappelijke kant ervan (‘health technology & services research’, gezondheidscommunicatie, gebruik van sociale media door patiënten, antibioticagebruik, ‘health management systems’). Het onderzoek in Oost-Nederland op terreinen als ‘molecular life-like systems’, ‘infection & immunology’, ‘oncology’, ‘nanomedicine’, ‘imaging’, ‘medical chip technology’ (‘lab on a chip’), ‘(bio)molecular informatics’, ‘language and speech technology’, ‘new delivery systems’, enz. is internationaal vooraanstaand en biedt vele mogelijkheden tot innovatieve toepassingen, die aansluiten bij de ontwikkelingen naar een ‘Digital Society’.

 • Kansen aangaande dit speerpunt zijn te vinden in de sterk groeiende vraag naar nieuwe medische toepassingen en zorgvoorzieningen. De regio Oost-Nederland biedt een unieke mogelijkheid een groot aantal medische en zorginnovaties in een ‘living lab’ te implementeren, te analyseren en te evalueren.
 • In Oost-Nederland is sprake van een ruime betrokkenheid bij Europese programma’s en initiatieven, zoals het ETP Nanomedicine (RU, RUMC en UT), het EIP Healthy Ageing (RUMC, UT en WUR), het JTI Innovative Medicine Initiative (RU, RUMC), het Active and Assisted Living programme (HAN, Saxion, UT) en het ETP ‘Robotics’ (UT en Saxion).
 

Healthy Brain

Dit speerpunt is gericht op de verdere ontwikkeling van kennis van en de daaruit voortvloeiende toepassingsmogelijkheden voor het functioneren van het menselijk brein, op de diverse niveaus van moleculaire details tot menselijk gedrag, inclusief didactiek in het onderwijs. Vanuit een breed multidisciplinair verband wordt daarbij gewerkt aan één van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. De combinatie van de in Oost-Nederland aanwezige betreffende medische wetenschappelijke disciplines met de hierboven (onder ‘medical health and delivery systems’) genoemde ‘key-enabling technologies’, de samenwerking met zorg delivery systemen en de sociaal-wetenschappelijke basis bieden uitstekende mogelijkheden dit speerpunt internationaal verder te profileren.

 • De resultaten van het onderzoek naar het menselijk brein zijn van groot belang voor zowel individueel als maatschappelijk welzijn; te denken valt daarbij aan diagnostiek en behandeling van hersen-gerelateerde aandoeningen, maar ook aan inzichten over taalverwerving, leren en ontwikkeling, voeding en cognitie, gedrag en technologie-ontwikkeling geïnspireerd op ons brein. De kansen aangaande dit speerpunt liggen dan ook op een groot aantal toepassingsgebieden van zowel individuele medische zorg (bijv. Alzheimer, Parkinson. ADHD, autisme) als de ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke diensten (bijvoorbeeld ten aanzien van educatie, consumentengedrag, voeding, ouderenzorg, beweging en sport) en producten (bijvoorbeeld betreffende behandeling, diagnostiek, ‘learning systems’, communicatie). Kansen bieden zich ook nadrukkelijk aan in cross-overs tussen de kennisinstellingen.

 • De Oost-Nederlandse kennisinstellingen zijn aangaande dit speerpunt bij een groot aantal Europese en internationale programma’s en projecten betrokken, zoals in het FET Flagship Human Brain Project (RU), the Human Connectome project (RU), het EIP Healthy Ageing (RUMC, UT en WUR), en de JTI Neurodegenerative Diseases (RU en RUMC).

Personalized Health and Nutrition

Dit thema betreft de verdere ontwikkeling van de individuele specificiteit van medische diagnostiek, behandeling en begeleiding. Onderwerpen zijn: ‘personalized medicine’, ‘personalized diagnostics’, ‘personalized nutrition’, ‘nanomedicine’, alsmede ‘personalized healthcare (o.a. e/m health)’. In Oost-Nederland wordt dit speerpunt gevoed door kennisgebieden als: genetica, ‘infection & immunology’, ‘oncology’, cognitiewetenschappen, ‘reproductive medicine’, ‘preventive health strategies’, ‘food and cognition’, ‘microfluidics’, ‘nutrition’, ‘medical robotics’, ‘early diagnostics’, enz.

 • Kansen voor dit speerpunt betreffen de toenemende mogelijkheden tot ‘op maat gesneden’ analyse, advisering, preventie, behandeling en begeleiding (aangaande medische zorg, voeding, gedrag, levensstijl) enerzijds, zoals Service Innovation en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe producten in dat kader (meetapparatuur, communicatiemiddelen, diagnose-instrumenten). Van Hall Larenstein participeert in het Centre of Expertise FOOD.
 • Ook ten aanzien van dit speerpunt zijn de Oost-Nederlandse kennisinstellingen betrokken bij diverse Europese initiatieven, onder meer in het EIP Healthy Ageing (RUMC, UT en WUR), de KICs EIT Food (in ontwikkeling) en EIT Health (RUMC en WUR), het JPI Healthy Diet for a Healthy Life (WUR en HAN) en het ETP ‘Food for Life’(WUR).

Het Innovatieprofiel Oost-Nederland is een gezamenlijk initiatief van netwerkorganisaties, kennisinstellingen, universiteiten, werkgeversorganisaties en de provincie Gelderland, Provincie Overijssel, CHE, FoodValley NL, HAN, Health Valley, NovelT, KiEMT, Radboud UMC, Radboud Universiteit, Saxion, Oost NL, Universiteit Twente, Van Hall Larenstein, VNO-NCW Midden, Wageningen University & Research, Windesheim. Ook voor het vlaggenschip Concepts for a Healthy Life is een stakeholdersgroep geformeerd waarin vele instellingen en bedrijven samenwerken: Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, FoodValley NL, HAN, Health Valley, NovelT, Radboudumc, Radboud Universiteit, Saxion, Oost NL, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, Windesheim, Demcon, Health Innovation Park, Roessingh Research & Development en Sint Maartenskliniek. 
conceptsforahealthylife2017.jpg
 

Health Valley Partners