Voorwoord

Vandaag innoveren
voor de gezondheid
en zorg van morgen

Foto: Chris Doomernik & René Penning de Vries

René Penning de Vries
Bestuursvoorzitter Health Valley

Iedereen wil gezond blijven en op een fijne manier oud worden. En dat lukt ons ook steeds beter. Dat is mooi, maar daardoor staan we wel voor dilemma over kosten en van het aantal beschikbare medewerkers. We kunnen de zorg in de toekomst niet op dezelfde manier blijven aanbieden als nu. Hoe dan wel? Innovatie wijst de weg naar de oplossing. Health Valley versnelt innovaties die de gezondheid en zorg van morgen verbeteren. Zodat vitaal oud worden echt haalbaar wordt voor iedereen.


Health Valley legt verbindingen. Verbinding tussen bedrijven, de zorgsector (aanbieders èn patiënten), kennisinstellingen en overheden. En verbindingen tussen regionale en landelijke ontwikkelingen. Wij stimuleren samenwerking op het vlak van technologie en gezondheidszorg en werken aan thema's als personalised medicine, medical devices en digital health. Dit jaar hebben we specifiek ingezet op de verdere ontwikkeling van clusters rondom robotica en blockchain. In ons netwerk werken we continu aan de meerwaarde voor onze partners. Partijen die elkaar kunnen versterken, brengen wij met elkaar in contact: één op één en in consortia, voor samenwerking in (inter)nationale projecten. Die rol van matchmaker hebben we het afgelopen jaar verstevigd door het aantrekken van een extra innovatiemanager die kennis deelt en contacten onderhoudt. Daarnaast ontwikkelen we een Artificial Intelligence tool die de markt scant en kansen voor onze partners signaleert. Deze tool zal in de loop van 2020 operationeel zijn.


Deelname aan grote innovatieprogramma's met impact

Naast onze dienstverlening aan het MKB en netwerkpartners waren we in 2019 ook betrokken bij de ontwikkeling van een aantal grote, impactvolle programma's. Zo waren wij vanaf het eerste uur betrokken bij TopFit, een nieuw open innovatieprogramma in Oost-Nederland, waarin zorgorganisaties, burgerinitiatieven, wetenschap en het bedrijfsleven gezamenlijk werken aan innovatieve toepassingen voor gepersonaliseerde preventieve gezondheidszorg. Initiatiefnemers zijn Universiteit Twente, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen University & Research. En we hebben een steentje bijgedragen aan de totstandkoming van OnePlanet Research Center, een innovatief onderzoekscentrum, waarin Imec, Radboudumc, Radboud Universiteit, Wageningen University & Research en industriële partners gaan samenwerken aan langetermijnoplossingen die de gezondheid bevorderen en die tegelijkertijd de voedselproductie duurzamer en evenwichtiger maken. Voor de gemeente Nijmegen hebben we voorwerk gedaan voor een initiatief op het gebied van 'drug discovery and development', één van de speerpunten van de propositie van het cluster Health & High Tech. We gaan de komende tijd regie voeren op dat initiatief. In de regio Nijmegen-Oss-Boxmeer zijn zo’n 80 grote en kleine bedrijven actief op dit gebied. Wij brengen hun activiteiten samen met de kennis over bijvoorbeeld immunologie en oncologie van de kennisinstellingen.


Preventie en gezonde voeding

Wij hebben in 2019 het initiatief genomen om partijen uit Oost-Nederland te mobiliseren en gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de invulling van de nationale Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid en Zorg. Zo hebben we gerealiseerd dat TopFit is opgenomen als overkoepelend innovatieprogramma in Oost-Nederland. Als verbinder en aanjager zullen we de komende jaren een centrale rol blijven spelen bij de uitwerking van de agenda en de acties in het Kennis- en Innovatieconvenant. Daarbij zien we dat de focus steeds meer verschuift van genezen naar gezond leven. Van ziekenhuis naar zorg thuis. Naar preventie en aandacht voor een gezonde leefstijl. In ons Health Valley Event van 2019 hebben we die thema's al uitdrukkelijk geagendeerd. Bovendien zien we dat in die bredere scope ook 'voeding', ‘duurzaamheid’ en ‘veiligheid’, bijvoorbeeld van data, in beeld komen. Verschillende componenten dragen bij aan gezond en plezierig leven. We werken dan ook samen met partijen uit heel andere sectoren. Dat zijn geen gescheiden werelden meer. Traditionele grenzen vervagen.


Evenementen, masterclasses en webinars

We kijken terug op een mooi jaar voor Health Valley. Ons Health Valley Event op 14 maart was een groot succes. Voor het eerst hadden we er een extra dag aan gekoppeld voor internationale uitwisseling. Dat bleek in een grote behoefte te voorzien. Het komend jaar breiden we het event uit tot drie dagen met een internationaler karakter. Inclusief de mogelijkheid voor buitenlandse bezoekers om organisaties in onze regio te bezoeken. Wel zien we een terugloop van het aantal deelnemers aan de kleinere evenementen. We zijn daarom gestart met webinars en dat bleek een goede greep. Als matchmaker blijven wij voorstander van persoonlijk contact, maar voor kennisoverdracht is een webinar natuurlijk een efficiënte oplossing. Nog een succes in 2019: onze eHealth masterclass. We hebben die samen met een aantal partners in ons netwerk ontwikkeld. Professionals uit zorginstellingen en bedrijven die bezig zijn met innovaties, krijgen in deze masterclass een overzicht over do's en dont's bij de implementatie van eHealth toepassingen. Drie hogescholen uit onze regio - Saxion, Windesheim en HAN - bieden alle drie opleidingen op het gebied van zorg en technologie in zorg. Wij vroegen hen om vanuit al die invalshoeken een gezamenlijke nascholing te ontwikkelen voor zorgprofessionals. Die nascholing komt er. En wij zorgen voor de koppeling met brancheorganisaties voor zorg- en welzijnsinstellingen in Overijssel en Gelderland.


Innovaties vanuit de wereld van de gebruiker

De komende jaren willen we verbindingen blijven leggen. Lokaal, in de regio, landelijk en ook internationaal. Samenhang aanbrengen tussen technologie en zorg. Ervoor zorgen dat innovaties die beschikbaar komen ook echt doen wat ze moeten doen. Bijdragen aan de gezondheid van mensen. Waarbij het stimuleren van de regionale economie altijd belangrijk blijft. Maar we hebben nu meer besef van de bredere omgeving waarin we acteren. Het gaat om innovaties die maatschappelijk bijdragen, die de wereld van de gebruiker als vertrekpunt hebben, die samen met professionals en burgers worden ontwikkeld en uiteindelijk ook in de praktijk worden toegepast. Dat is onze focus.


Chris Doomernik, directeur

René Penning de Vries, bestuursvoorzitter

Chris Doomernik
Directeur Health Valley

Bekijk de video

Deel het Health Valley Jaarverslag