Wound healing stimulation with cold plasma

Plasmacure

We zijn een med-tech start-up in Nijmegen. Bij Plasmacure hebben we een wereld voor ogen waar mensen niet meer lijden aan chronische wonden. Wonden die moeilijk genezen zijn een serieus gezondheids- en kostenprobleem met verwoestende consequenties voor patiënten, leidend tot amputaties en verlies van zelfstandigheid. Koud plasma kan wondgenezing stimuleren. Ons toegewijde team heeft een veilige manier ontwikkeld om koud plasma direct in een wond toe te passen. PLASOMA, met zijn gepatenteerde koud plasma oplossing, is baanbrekend en brengt bacteriedodend koud plasma direct in de wond.

PLASOMA, een medisch apparaat voor het stimuleren van wondgenezing met koud plasma

PLASOMA bestaat uit een koud plasma pad en een koud plasma pulser. De pad wordt op de wond gefixeerd en verbonden met de pulser die elektrische stroom naar de pad zendt om het koud plasma te genereren. PLASOMA is CE-gecertificeerd en vrijgegeven voor de markt. Uitvoerige klinische studies zullen uitgevoerd worden in diverse Europese landen om meer data te verkrijgen.**

Klinische studie

Een klinische studie* werd uitgevoerd op 20 patiënten met diabetische voetulcera (gemiddeld 3 jaar oud). In 2 weken werden 11 wonden & 50% kleiner, 2 genazen volledig. Ook nam het aantal Staphylococcus aureus bacteriën significant af direct na koud plasma behandeling vergeleken met de situatie voorafgaand aan
behandeling.

* Bron: www.plasmacure.nl
** This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953462.

PLASOMAbehandelingHR_liggend.jpeg

We are a med-tech start-up in Nijmegen. At Plasmacure we envision a world in which people no longer suffer from chronic wounds. Wounds that have trouble healing are a serious health and costs concern with devastating consequences for patients, leading to amputations and loss of independence. Cold plasma can stimulate wound healing. Our dedicated team has developed a safe way to apply cold plasma directly in a wound. PLASOMA, with its patented cold plasma solution, is ground-breaking and brings bactericidal cold plasma directly in the wound.

PLASOMA, a medical device for wound healing stimulation with cold plasma

PLASOMA consists of a cold plasma pad and a cold plasma pulser. The pad is put on the wound and connected to the pulser that sends energy to the pad to create cold plasma. PLASOMA is CE-certified and available for the market. Extensive clinical trials will be executed in various European countries to gain
more data.**

Clinical trial

A clinical trial* on diabetic foot ulcers (on average 3-years old) was conducted on 20 subjects. In 2 weeks 11 wounds reduced by &50% in size, 2 healed completely. Also, the number of Staphylococcus aureus colonies decreased significantly directly after plasma treatment compared with prior to application.

* Source: www.plasmacure.nl
** This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953462. 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Plasmacure
Website: www.plasmacure.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Medical devices
Bezoekadres: Novio Tech Campus, gebouw A, Transistorweg 5, 6534 AT, Nijmegen, Nederland
Postadres: Novio Tech Campus, gebouw A, Transistorweg 5, 6534 AT, Nijmegen, Nederland
KvK: 6007400

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Mirjam van den Bosch
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
m.vandenbosch@healthvalley.nl

Mirjan van den Bosch

Health Valley Partners