Home Ons netwerk Partners Stichting Nationaal Platform Verzuim en Letselschade

Stichting Nationaal Platform Verzuim en Letselschade

De Stichting Nationaal Platform Verzuim en Letselschade, kortweg NPVL, is onafhankelijk en werkt zonder winstoogmerk.

NPVL biedt ondersteunende diensten vanuit een netwerk van ter zake kundige partners, met als ambitie de behandeling van letselschadeslachtoffers zo efficiënt en doelgericht mogelijk te laten verlopen. Daarnaast levert NPVL een bijdrage door de afhandeling van ongevallendossiers te vereenvoudigen en te versnellen, zonder dat daarbij de kwaliteit van dienstverlening uit het oog wordt verloren.

NPVL is een initiatief van RaNed en Bureau Verzuim. Deze initiatiefnemers zijn tevens als partners bij NPVL aangesloten.

NPVL verwijst door naar zorgvuldig geselecteerde professionals die de belanghebbende vanuit de eigen deskundigheid ondersteunen. Daarbij voert NPVL een strikt en transparant beleid en wordt toezicht gehouden door een ‘Comité van Toezicht’. Zij rapporteren, adviseren en zien toe op het functioneren van het bestuur, alsmede op de gehele organisatie waaronder de verwijzingen naar de aangesloten partners.

Zowel de oprichters als de partners van NPVL beschikken over ervaring en kennis op het gebied letsel en verzuim, in de breedste zin van het woord.

Onze aanpak samengevat:

  • De aanpak is onafhankelijk en biedt specifieke hulp, afgestemd op de behoeften van de cliënt;
  • De aanpak houdt rekening met de emotionele dimensie van de belanghebbende(n);
  • Kernwoorden: snelheid en vereenvoudiging, integraal en multifunctioneel;
  • Belangrijke voorwaarden: deskundig, creatief en innovatief;
  • Gericht op schadelastbeperking voor alle betrokken partijen.

NPVL is hét loket in Nederland waar alle personen met letselschade, veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval, kunnen aankloppen. Met name die personen waarbij door letsel sprake is van arbeidsverzuim of dreigend arbeidsverzuim.

NVPL staat voor directe ondersteuning van de belanghebbende en doet dit door inschakeling van de bijbehorende professionals. Elke cliënt die voor intake en begeleiding door NPVL in aanmerking komt, krijgt direct een trajectbegeleider toegewezen en deze is voor alle professionals het aanspreekpunt. De trajectbegeleider coördineert het gehele traject, regisseert en rapporteert. De trajectbegeleider werkt altijd uit naam van een van de samenwerkende partners uit het netwerk van NPVL.

Vaak worden in de complexere letselzaken door verzekeraar of belanghebbende eigen deskundigen ingeschakeld. Hierbij kan men denken aan professionals als advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelaars, medisch adviseurs of -specialisten, arbeidsdeskundigen, rekenbureaus etc. Dit eigenhandig inschakelen van deskundigen leidt veelal tot onoverzichtelijke situaties voor de cliënt en levert bovendien  ook vaak langere doorlooptijden op. En verlies van tijd kost altijd geld.

NPVL staat voor een integrale aanpak teneinde de totale schade, zowel materieel als immaterieel schade, zoveel mogelijk te beperken. Ons loket biedt met een grote verscheidenheid aan deskundige partners een diversiteit van diensten aan, die het begeleidingstraject en de behandeling van letselschadeslachtoffers efficiënt en doelgericht laten verlopen. NPVL neemt geen behandelingen over maar verwijst naar professionals en dienstverleners in haar netwerk. Bovendien vereenvoudigt en versnelt NPVL de afhandeling van ongevallendossiers door de adequate en efficiënte werkwijze.

NPVL is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting. Dankzij de ANBI-status zijn giften aan de Stichting Nationaal Platform Verzuim en Letselschade aftrekbaar. Een gift kan worden gedaan middels het op deze website getoonde rekeningnummer.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Stichting Nationaal Platform Verzuim en Letselschade
Website: www.npvl.nl
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Haarlemmerstraat 30, 2181 HC, Hillegom, Netherlands
Postadres: Haarlemmerstraat 30, 2181 HC, Hillegom, Netherlands
KvK: 63916789

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Marc Kalf
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
m.kalf@healthvalley.nl
+31622389323

Marc Kalf

Health Valley Partners