Algemene voorwaarden partnership Health Valley Netherlands

Find Health Valley Netherlands Partnerships – General Terms and Conditions below


AVPHV2022 (klik hier voor APV2021)

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van het partnership bij Stichting Health Valley Netherlands (hierna ‘Health Valley’). Hierna wordt onder het begrip ‘Partner’ bedoeld de partij die het partnership met Health Valley aangaat. 

Partnership

 • Het partnership van Health Valley is gekoppeld aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon en is niet overdraagbaar.
 • De aanmelding voor het partnership bij Health Valley geschiedt via het Aanmeldformulier Partnership, beschikbaar via de website van Health Valley.
 • Partners worden met bedrijfslogo en bedrijfsprofiel inclusief link naar bedrijfswebsite en e-mailadres vermeld op de website van Health Valley. Deze gegevens dienen door de Partner aan Health Valley te worden aangeleverd. Health Valley behoudt zich het recht voor om nadere eisen te stellen aan de inhoud van de informatie die de Partner op de website van Health Valley wil laten plaatsen.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden van Health Valley worden persoonsgegevens verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy- en cookiestatement van Health Valley van toepassing, beschikbaar via de website van Health Valley..
 • Het partnership wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Het partnership wordt telkens stilzwijgend voor een volgend kalenderjaar verlengd, tenzij de Partner uiterlijk één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar het partnership heeft opgezegd. De afmelding voor het partnership bij Health Valley geschiedt via het Afmeldformulier Partnership, beschikbaar via de website van Health Valley.
 • Een opzegging gaat in per einde kalenderjaar. Health Valley is bevoegd om op elk moment tegen het einde van het lopende kalenderjaar, om welke reden dan ook, het partnership te beëindigen.

Partnerbijdrage

 • Partners zijn jaarlijks een partnerbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Health Valley.
 • Health Valley deelt een Partner, met het oog op het vaststellen van de hoogte van het door die Partner voor enig jaar verschuldigde partnerbijdrage, op basis van de bij haar bekende gegevens in in één van de categorieën. Indien een Partner bezwaar maakt tegen deze indeling zal hij bewijsstukken dienen te overleggen waaruit ten genoegen van de directeur van Health Valley blijkt tot welke andere categorie hij behoort.
 • De indeling van organisaties in grootteklassen komt overeen met de definitie zoals vastgesteld door de Europese Commissie  (zie Toelichting). Het bestuur van Health Valley kan deze indeling jaarlijks wijzigen, al dan niet naar aanleiding van een wijziging door de Europese Commissie. 
 • Partnerbijdrage 2022 (genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW en worden jaarlijks geïndexeerd): 
Platina 250 of meer werknemers €  15.000,-
Goud 250 of meer werknemers €  5.000,-
Zilver 50 t/m 249 werknemers €  2.500,-
Brons 10 t/m 49 werknemers €  1.250,-
Basis minder dan 10 werknemers   €  750,-
Starters   €  75,-
 • Startende bedrijven betalen vanaf de eerste inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel voor de duur van drie jaren de gereduceerde partnerbijdrage, zijnde 10% van het reguliere tarief. De reguliere partnerbijdrage geldt vanaf het eerste kwartaal na het verstrijken van deze termijn. 
 • Cluster-/netwerkorganisaties en publiek/private samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie in Life Sciences & Health kunnen vanwege het algemeen belang, i.c. het verbeteren van het innovatieklimaat, worden vrijgesteld van betaling van de partnerbijdrage. Dit is ter beoordeling van de directeur van Health Valley. Voor deze “associate partners” geldt een partnerpakket gebaseerd op een gesloten beurs.  
 • De factuur voor de jaarlijkse partnerbijdrage wordt gefactureerd in het vierde kwartaal voor het volgende partnershipjaar of, bij het aangaan van het partnership in de loop van het kalenderjaar, op een ander moment. De partner is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste correspondentiegegevens of wijziging daarvan.  
 • De factuur wordt per post of per e-mail verstrekt en dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. De Partner is niet bevoegd om de betaling van de factuur op te schorten, te verrekenen of de betaling op een andere wijze uit te stellen. Health Valley behoudt zich het recht voor om de incassowijze per kalenderjaar of tussentijds aan te passen.
 • Partners die in de loop van een kalenderjaar een partnership met Health Valley aangaan, zijn de partnerbijdrage naar rato per kwartaal verschuldigd. Zo leidt toetreding in de maanden januari tot en met maart tot een verschuldigde partnerbijdrage met ingang van 1 januari, toetreding in de maanden april tot en met juni tot een partnerbijdrage met ingang van 1 april, etc.
 • Bij niet tijdige betaling van de partnerbijdrage kan Health Valley alle verplichtingen die zij jegens de Partner heeft, opschorten. Tevens is de Partner bij niet-tijdige betaling, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning vereist is, in verzuim en heeft Health Valley het recht om het partnership per direct te beëindigen.
 • Een Partner heeft in geen enkel geval recht op restitutie van een betaalde partnerbijdrage. 
 • Health Valley is jegens de Partner niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door Health Valley of enige schade die de Partner lijdt welke schade verband houdt met het partnership, behoudens opzet of grove schuld van Health Valley. Health Valley is verder niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Health Valley. Indien Health Valley jegens de Partner aansprakelijk zou zijn, dan is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de partnerbijdrage. Partner vrijwaart Health Valley voor mogelijke aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of het partnership.

Commitment

Een partnership van Health Valley betekent dat een Partner zich committeert aan de missie en visie van Health Valley. Partners realiseren zich dat het in het netwerk niet uitsluitend gaat om het individuele belang, maar ook om solidariteit en het collectieve belang. Dit houdt in dat Partners een actieve bijdrage leveren, niet uitsluitend in geld, maar ook in tijd en inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • regelmatige deelname aan georganiseerde activiteiten; of
 • uitwisseling van kennis en ervaring.

Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten Partners zien dat netwerken alleen wat oplevert als deelnemers bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te kunnen oogsten.


Toelichting

Wat zijn werknemers volgens de definitie van de Europese Commissie?

Bij het bepalen van de grootteklasse van uw organisatie rekent u onderstaande personen mee:

 • loontrekkenden;
 • personen die voor de onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding mee hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met loontrekkenden;
 • eigenaren-bedrijfsleiders;
 • vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten.

Volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal in de onderneming werkzame personen. De uitzendkracht wordt slechts bij de inlener tewerkgesteld, maar treedt niet in dienst van de inlenende onderneming.

Wat zijn arbeidsjareneenheden?
De berekening van de personeelsbezetting gaat op basis van arbeidsjareneenheden (AJEs). Dit betekent dat een werknemer die het hele jaar voltijd in dienst is geweest telt als één eenheid. Een werknemer die deeltijd werkt of niet het volledige jaar in dienst is (bijvoorbeeld seizoenswerk) telt naar rato mee als fractie van een arbeidsjaareenheid. 


Health Valley Netherlands Partnerships – General Terms and Conditions

AVPHV2022

Below you will find the general terms and conditions governing partnerships with Stichting Health Valley Netherlands (hereinafter: ‘Health Valley’). Hereinafter, the term, ‘Partner’, refers to any party that enters into a partnership with Health Valley. 

Partnerships

 • A Health Valley partnership shall be linked to a legal entity or a natural person and shall not be transferable.
 • A partnership may be registered with Health Valley using the ‘Partnership Registration Form’, which is available on the Health Valley website.
 • A Partner may be mentioned on the Health Valley website along with their business logo and profile, including a link to their business website. A Partner shall be required to supply such data to Health Valley. Health Valley reserves the right to stipulate additional requirements in respect of the nature of the information which a Partner wishes to have published on the Health Valley website.
 • Personal data may be processed when Health Valley work is carried out. The processing of personal data shall be governed by Health Valley’s Privacy and Cookie Statement, which is available on its website.
 • A partnership may be entered into for one (1) calendar year. A partnership may be tacitly renewed for a further calendar year at a time, unless the relevant Partner cancels their partnership no less than one (1) month before the end of the current calendar year. A partnership may be deregistered with Health Valley using the ‘Partnership Deregistration Form’, which is available on the Health Valley website.
 • Cancellation shall take effect at the end of the relevant calendar year. Health Valley shall be entitled to terminate a partnership for any reason whatsoever at any point towards the end of the current calendar.

Partner’s contribution

A Partner shall be liable for an annual partner’s contribution. The Health Valley management board shall decide on such contribution each year.
Based on the information available to it, Health Valley shall assign a Partner to a particular category with a view to determining the amount which that Partner is required to pay by way of a partner’s contribution in any year. In the event that a Partner objects to such assignment, they shall be required to submit proof which reveals any other category to which they belong to the satisfaction of the Health Valley managing director.
The assignment of organisations to size categories coincides with the definition decided on by the European Commission (see the annex). The Health Valley management board may alter such assignment every year either in response to an amendment made by the European Commission or not. 
Partner’s contribution for 2022 (the amounts mentioned are exclusive of VAT of 21% and may be indexed annually):

Platinum 250 or more employees €  15.000,-
Gold 250 or more employees €  5.000,-
Silver 50- 49 or more employees €  2.500,-
Bronze 10 - 49 employees €  1.250,-
Basis less than 10 employees €  750,-
Starters   €  75,-
 • As of the initial date on which they register with the Chamber of Commerce, start-up businesses shall pay a reduced partner’s contribution equivalent to 10% of the normal rate for a term of three (3) years. The normal partner’s contribution shall apply as of the first quarter following the expiry of this term. 
 • Cluster and network organisations and public-private joint ventures in the field of innovation in life sciences and health may be exempted from payment of a partner’s contribution in the general interest, in this case the general interest is the promotion of a climate of innovation. This shall be determined at the discretion of the Health Valley managing director. The “associate partners” package is not based on exchange of funds. 
 • An invoice shall be issued for the annual partner’s contribution for the following partnership year in the fourth quarter or at some other time where a partnership is established in the course of the relevant calendar year. A Partner shall be responsible for supplying their correct correspondence details and any change to same.  
 • An invoice shall be issued by post or email and must be paid within fourteen (14) days after the relevant invoice date. A Partner shall not be entitled to suspend or set off payment of an invoice or to postpone it in any other way. Health Valley reserves the right to amend its debt collection procedure each calendar year or in the interim.
 • A Partner who enters into a partnership with Health Valley in the course of a calendar year shall be liable for a proportionate part of their partner’s contribution every quarter. In this way admission during the period from January to March shall give rise to liability for a partner’s contribution as of 1 January, admission during the period from April to June to liability for a partner’s contribution as of 1 April, and so forth.
 • In the event of late payment of a partner’s contribution Health Valley may suspend all of its obligations towards the relevant Partner. Furthermore, in the event that a Partner fails to effect timely payment, they shall be in default without notice of default or a reminder being required and Health Valley shall be entitled to terminate the relevant partnership with immediate effect.
 • Under no circumstances shall a Partner be entitled to a refund of any partner’s contribution that they have paid. 
 • Health Valley shall not be liable towards a Partner for its failure to comply with an agreement or any loss which a Partner may suffer in relation to the relevant partnership except in the case of a wilful act or omission, or gross negligence on the part of Health Valley. For the rest, Health Valley shall not be liable for any non-compliance on the part of any other party except in the case of a wilful act or omission, or gross negligence on the part of Health Valley. In the event that Health Valley is liable towards a Partner, such liability shall in all cases be confined to the relevant partner’s contribution. A Partner shall indemnify Health Valley against any claim made be another party in connection with the execution of an agreement and/or the relevant partnership.

Commitment

A Health Valley partnership means that a Partner is committed to Health Valley's mission and vision. Partners realize that the network is not only about individual interests, but also about solidarity and collective interests. This means that Partners makes an active contribution, not only in money, but also in time and effort. For example in the form of:

 • participation in organized activities; from
 • exchange of knowledge and experience.

By actively participating in the organized activities, Partners show that networking only yields if participants are willing to invest in the network before being able to harvest.


Annex 

What are employees according to the European Commission’s definition?

When determining the size of your organisation, you should include the following individuals:

 • employees;
 • persons working for the enterprise being subordinated to it and deemed to be employees under national law;
 • owner-managers;
 • partners engaging in a regular activity in the enterprise and benefiting from financial advantages from the enterprise.

Under Dutch law, employment agency workers do not constitute part of the number of people who work for a business. An employment agency worker is merely put to work with the relevant interim staff hirer but does not enter the employ of the hiring business.

What are annual work units?
A workforce is calculated on the basis of annual work units (AWUs). This means that an employee who is employed on a full-time basis for an entire year is deemed to represent one (1) unit. The work of an employee who has worked part-time or for only part of a year (for example, a seasonal worker) is counted as a fraction of an AWU.
 

Health Valley Partners