Home Privacy

Privacy

PRIVACYVERKLARING HEALTH VALLEY

Inleiding

Stichting Health Valley Netherlands (hierna: Health Valley) is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Health Valley organiseert daarvoor evenementen, deelt kennis en innovaties van aangesloten partners en brengt matches tot stand. Daarom is het noodzakelijk dat Health Valley beschikt over informatie over u. Deze informatie noemt Health Valley ‘persoonsgegevens’. 

In deze privacyverklaring heeft Health Valley verder aangevuld welke persoonsgegevens zij verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct te herleiden zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bij persoonsgegevens kort gezegd over gegevens die iets zeggen over een specifieke natuurlijke persoon. Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens), e-mailadres, de beschrijving van het geslacht en het telefoonnummer zijn wél persoonsgegevens. 
Gegevens over een rechtspersoon, zoals bedrijfsgegevens, de naam van de organisatie, het bezoekadres en het KvK-nummer zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens kan Health Valley dus zonder meer verwerken. Ook de activiteiten waarvoor individuen zich aanmelden, zijn geen persoonsgegevens. Dit geldt in gelijke mate voor de functie van een persoon. 

Health Valley vindt uw privacy belangrijk. Health Valley gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Health Valley respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de privacywetgeving wordt behandeld. 

In deze privacyverklaring legt Health Valley uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, voor welke doeleinden en wat zij daarmee doet. Verder kunt u in deze privacyverklaring lezen wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen over uw privacy.

Voor welke doelen verwerkt Health Valley uw persoonsgegevens?
Health Valley verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • om u als contactpersoon van de organisatie te registreren;
 • voor de organisatie en uitvoering van evenementen;
 • relatiebeheer, PR en marketing, waaronder het versturen van uitnodigingen voor evenementen;
 • voor het uitvoeren van overeenkomsten;
 • om de bezoekers te registreren; 
 • voor facturatie- en betalingsdoeleinden;
 • voor de afhandeling van (betalings)geschillen;
 • om u op de hoogte te houden van de dienstverlening door Health Valley of om deze te verbeteren;
 • om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het innovatienetwerk;
 • communicatie, waaronder om uw vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken;
 • om het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht. 
Welke persoonsgegevens verwerkt Health Valley?
Health Valley verwerkt alleen gegevens die relevant en noodzakelijk voor de dienstverlening. Health Valley verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:
 • uw contactinformatie, waaronder uw bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, de beschrijving van het geslacht en het e-mailadres.
Rechtsgrond van de verwerking
Health Valley verwerkt uw persoonsgegevens alleen:
 • als u hiervoor toestemming geeft bij de aanmelding van een partnership, evenement of nieuwsbrief; 
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Health Valley.

Beeldregistratie
Bij sommige van onze evenementen worden beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt of worden foto’s gemaakt. U kunt hierbij herkenbaar in beeld komen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het maken van beeldregistraties, namelijk het kunnen voeren van een marketingbeleid om onze events te promoten. In sommige gevallen is ons gerechtvaardigd belang er in gelegen dat wij met behulp van een registratie kunnen aantonen dat een event daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Gerechtvaardigd belang
Health Valley heeft als innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health een gerechtvaardigd belang bij het registreren van persoonsgegevens van voor het netwerk relevante personen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Health Valley. 

Uitwisseling met derden
Uw persoonsgegevens zijn bij Health Valley in vertrouwde handen. Health Valley verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw persoonsgegevens in opdracht van Health Valley verwerken, sluit Health Valley een verwerkersovereenkomst. 

Bewaartermijn
Health Valley houdt zich aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Health Valley bewaart:
 • facturatie- en administratiegegevens 7 jaar; en
 • persoonsgegevens in verband met verleende diensten, zoals deelname aan een evenement 3 jaar. 

Health Valley beveiligt uw persoonsgegevens goed 
Health Valley neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Health Valley neemt hiervoor voortdurend verschillende beveiligingsmaatregelen. Op verzoek kunt u over de beveiliging van persoonsgegevens nadere informatie opvragen. 

Uw rechten
Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door Health Valley verwerkte persoonsgegevens in te zien en hiervan een afschrift te ontvangen. 

Correctierecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen indien de gegevens feitelijk niet juist zijn.

Vernietigingsrecht
U heeft het recht een vernietigingsverzoek in te dienen. Health Valley vernietigt in dat geval uw persoonsgegevens, tenzij Health Valley wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren of het belang van Health Valley of een derde zwaarder weegt dan uw recht op uw vernietiging van deze gegevens.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u op grond van uw bijzondere situatie bezwaar kunt maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens of wanneer Health Valley uw persoonsgegevens gebruikt voor gerechtvaardigde belangen van Health Valley. Als u een dergelijk verzoek indient, stopt Health Valley met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij dwingende en legitieme gronden zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

Recht op beperking van de verwerking 
Onder omstandigheden heeft u ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Health Valley de verwerking van de gegevens dan tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
indien de gegevensverwerking onrechtmatig is, maar u geen verwijdering wenst en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van deze persoonsgegevens;
indien Health Valley de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak, of;
u in afwachting bent van de beoordeling van een beroep op uw bezwaarrecht.

Intrekken toestemming
Als u expliciet toestemming heeft verleend voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om naderhand uw toestemming in te trekken

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de door u aan Health Valley verstrekte gegevens te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die Health Valley verwerkt op grond van uw toestemming. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die Health Valley al in een digitale vorm verwerkt.

Uitoefening van uw rechten
Het uitoefenen van bovengenoemde rechten is kosteloos. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@healthvalley.nl. 

Termijnen
Health Valley beantwoordt uw verzoek om (één van) uw rechten uit te oefenen binnen één maand. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal Health Valley u hierover binnen één maand informeren. Het is mogelijk dat vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn van Health Valley verlengd wordt met twee maanden. Dit betekent dus dat de beantwoordingstermijn in bepaalde gevallen kan oplopen tot maximaal drie maanden.

Identificatie
Health Valley heeft voor alle verzoeken een bewijs van uw identiteit nodig. Dit doet Health Valley om te voorkomen dat Health Valley persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekt of de verkeerde persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. 

Individuele afweging bij ieder verzoek
Health Valley beoordeelt ieder verzoek zorgvuldig. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Health Valley aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Health Valley beoordeelt ieder verzoek steeds op basis van de individuele omstandigheden van het geval. Mocht Health Valley aan een bepaald verzoek niet kunnen voldoen, dan zal Health Valley dit gemotiveerd kenbaar maken.

Klachten
Als u klachten heeft over de wijze waarop Health Valley omgaat met uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Health Valley via info@healthvalley.nl. Health Valley neemt vervolgens contact met u op om de verdere procedure toe te lichten. 

De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Vragen
U kunt vragen stellen over de door Health Valley verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over uw privacy contact op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Health Valley behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. 
Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Health Valley. Hier is ook de meest actuele versie van deze privacyverklaring te raadplegen. Health Valley raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, het privacybeleid van Health Valley, of indien u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, dan kunt u contact met opnemen met Health Valley via onderstaande gegevens:

Chris Doomernik, 
directeur Health Valley
info@healthvalley.nl 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 mei 2019. 

Health Valley Partners