Home Privacy

Privacy

Inleiding

Stichting Health Valley Netherlands (hierna: Health Valley) is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Health Valley organiseert daarvoor evenementen, deelt kennis en innovaties van aangesloten partners en brengt matches tot stand. Daarom is het noodzakelijk dat Health Valley beschikt over informatie over u. Deze informatie noemt Health Valley ‘persoonsgegevens’. U kunt hierbij denken aan uw (bedrijfs)naam en adres, e-mailadres, maar ook uw factuurgegevens. Health Valley vindt uw privacy belangrijk. Health Valley gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Health Valley respecteert uw privacy en zorg ervoor dat uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de privacywetgeving wordt behandeld. 

In deze privacyverklaring legt Health Valley uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, voor welke doeleinden en wat zij daarmee doet. Verder kunt u in deze privacyverklaring lezen wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen over uw privacy.


Voor welke doelen verwerkt Health Valley uw persoonsgegevens?

 • Health Valley verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
 • om u als contactpersoon te registreren van een organisatie;
 • om u als deelnemer te registreren voor activiteiten van Health Valley;
 • om u op de hoogte te houden van de dienstverlening door Health Valley of om deze te verbeteren;
 • om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het innovatienetwerk;
 • om u uit te nodigen voor evenementen; 
 • voor het declareren van de aan u geleverde diensten en services;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Health Valley?

Health Valley verwerkt alleen gegevens die relevant en noodzakelijk voor de dienstverlening. Health Valley verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens van u:
 • uw algemene bedrijfsinformatie, zoals de naam van de organisatie, het bezoekadres en het KvK-nummer;
 • uw contactinformatie, waaronder uw telefoonnummer en uw e-mailadres; 
 • facturatiegegevens.
 • de activiteiten waarvoor u zich heeft geregistreerd.

Rechtsgrond van de verwerking

Health Valley verwerkt uw persoonsgegevens alleen:
 • als u hiervoor toestemming geeft bij de aanmelding van een partnership, evenement of nieuwsbrief;  
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Health Valley.

Uitwisseling met derden

Uw persoonsgegevens zijn bij Health Valley in vertrouwde handen. Health Valley verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw persoonsgegevens in opdracht van Health Valley verwerken, sluit Health Valley een verwerkersovereenkomst.
 

Bewaartermijn

Health Valley houdt zich aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Health Valley bewaart:
 • facturatie- en administratiegegevens 7 jaar;
Health Valley beveiligt uw persoonsgegevens goed. Health Valley neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Health Valley heeft hiervoor verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. Op verzoek kunt u over de beveiliging van persoonsgegevens nadere informatie opvragen.


Uw rechten

Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.
 

Inzagerecht

U heeft het recht de door Health Valley verwerkte persoonsgegevens in te zien en hiervan een afschrift te ontvangen. 
 

Correctierecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen indien de gegevens feitelijk niet juist zijn.
 

Intrekken toestemming

Als u expliciet toestemming heeft verleend voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om naderhand uw toestemming in te trekken. 
Intrekking van toestemming is niet mogelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van activiteiten waarvoor u een overeenkomst heeft gesloten. 
 

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u op grond van uw bijzondere situatie bezwaar kunt maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Health Valley. Als u een dergelijk verzoek indient stopt Health Valley met de verwerking van deze gegevens, tenzij dwingende en legitieme gronden zwaarder wegen dan uw recht. 


Vernietigingsrecht

U heeft het recht een vernietigingsverzoek in te dienen bij Health Valley. Health Valley vernietigt in dat geval uw gegevens, tenzij:
 • die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren die u met Health Valley heeft;
 • Health Valley wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren, 
 • het belang van een derde zwaarder weegt dan uw recht op vernietiging van de gegevens,
 • de gegevens zijn belang voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering..


Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Health Valley de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: 
 1. in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. indien de gegevensverwerking onrechtmatig is, maar u geen verwijdering wenst en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3. indien Health Valley de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak, of;
 4. u in afwachting bent van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de door u aan Health Valley verstrekte gegevens te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die Health Valley verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die Health Valley al in digitale vorm verwerkt.
 

Uitoefening van uw rechten

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. U oefent uw rechten uit door contact op te nemen met Health Valley via onderstaande contactgegevens. 
 

Termijnen

Health Valley beantwoordt uw verzoek binnen één maand. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal Health Valley u hierover binnen één maand informeren. Het is mogelijk dat vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in dat geval wordt verlengd met twee maanden. Dat betekent dat de beantwoordingstermijn kan oplopen tot maximaal drie maanden.


Identificatie

Health Valley vraagt bij alle verzoeken om een bewijs van uw identiteit. Dit doet Health Valley onder meer om te voorkomen dat Health Valley persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekt of de verkeerde persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. 
 

Individuele afweging bij ieder verzoek

Health Valley beoordeelt ieder verzoek zorgvuldig. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn die maken dat Health Valley aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Health Valley zal ieder verzoek steeds op basis van de individuele omstandigheden van het geval beoordelen. Mocht Health Valley aan een bepaald verzoek niet kunnen voldoen, dan zal zij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Als u het niet eens bent met de beslissing van Health Valley, kunt u hierover een klacht indienen bij Health Valley of in het uiterste geval deze beslissing door een rechter laten toetsen. 
 

Toezichthouder

De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit persoonsgegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

Vragen

U kunt vragen stellen over de door Health Valley verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over uw privacy contact op via onderstaande contactgegevens.
 

Wijzigingen

Health Valley behoudt zich het recht voor om dit privacystatement op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Health Valley. Hier is ook de meest actuele versie van deze privacyverklaring te raadplegen. Health Valley raadt u aan dit privacystatement regelmatig te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, het privacybeleid van Health Valley, of indien u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, dan kunt u contact met opnemen met Health Valley via onderstaande gegevens:

Chris Doomernik, directeur Health Valley
info@healthvalley.nl 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 november 2018. 

Health Valley Partners

RSS 2.0