Home Privacy

Privacy

Find the privacy statement in English below. 


PRIVACYVERKLARING HEALTH VALLEY

Inleiding

Stichting Health Valley Netherlands (hierna: Health Valley) is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Health Valley organiseert daarvoor evenementen, deelt kennis en innovaties van aangesloten partners en brengt matches tot stand. Health Valley verzamelt daarvoor informatie over u en verwerkt de verstrekte gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Health Valley vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring legt Health Valley uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct te herleiden zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bij persoonsgegevens kort gezegd over gegevens die iets zeggen over een specifieke natuurlijke persoon.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we ook cookies van onze websitebezoekers. Deze privacyverklaring ziet niet op de verzameling van cookies. Het cookiebeleid van Health Valley kunt u vinden op onze website.

Doelen en rechtsgronden van de verwerkingen

De kern van de dienstverlening van Health Valley bestaat uit het creëren en in stand houden van een netwerk ten behoeve van innovatie in de zorg. Om bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen en overheden met elkaar in contact te brengen en houden is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk. Hieronder ziet u voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke rechtsgronden.

Doel

Toelichting

Rechtsgrond

Dienstverlening voor partners

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering van een partnerschap (inclusief facturatie). Onder de dienstverlening valt nadrukkelijk het kenbaar maken van de gegevens van de partner voor publicitaire doeleinden.

Uitvoeren overeenkomst met partners

 

Deelname events

Bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om persoonsgegevens van de betreffende deelnemer. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.

Uitvoeren overeenkomst (met deelnemers)

 

 

Marketing

Om bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen, overheden en cliënten (eindgebruikers in de zorg) met elkaar in contact te brengen en in stand te houden kunnen wij u benaderen met relevante informatie, publicaties of uitnodigingen voor events of tevredenheidsonderzoeken. Hierbij kunnen wij u ook benaderen met informatie over events van partners van Health Valley.

 

Gerechtvaardigd belang

of

uitvoeren overeenkomst

(indien onderdeel van de overeengekomen partnerschap afspraken)

Relatiebeheer met partners

Wij verstrekken gegevens van deelnemers van events niet aan alle partners van Health Valley (zoals vermeld op de website van Health Valley). Als u daar toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij de gegevens van deelnemers wel aan een (mede) organiserende partner verstrekken om na afloop van het event eenmalig contact met u op te nemen ten behoeve van innovatie in de zorg. 

 

Toestemming

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Publicatie van beeld-en/of geluidmateriaal

Bij events en/of seminars kan beeld-en/of geluidsmateriaal worden gemaakt. U kunt hierbij herkenbaar zijn. Health Valley streeft ernaar om dit materiaal alleen te publiceren als sfeerimpressiebeelden voor promotiedoeleinden of voor kennisoverdracht en niet gericht op een individu.

 

Gerechtvaardigd belang

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en/of het publiceren van uw portret en/of stem(geluid).

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen is er een wettelijke verplichting tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het fiscale verplichtingen ten behoeve van de administratie en bewaartermijnen.

Voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Welke (categorieën van) persoonsgegevens verwerkt Health Valley?

Health Valley verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar partners en event deelnemers:

 • Basisgegevens (zoals naam, adres en woonplaats, geslacht, bedrijfsnaam en/of functie)
 • Contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer)
 • Bank- en betaalgegevens
 • Beeld-en/of geluidsmateriaal waarop u herkenbaar kunt zijn
 • Overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen

In de meeste gevallen ontvangt Health Valley persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u of uw organisatie partner wordt van Health Valley of bij de aanmelding van een event.

Uitwisseling met derden

Health Valley kan uw gegevens aan derde partijen verstrekken voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen (bijvoorbeeld samenwerking met partners en het organiseren van een event)
 • Om het relatiebeheer met partners in het netwerk in stand te houden
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld registratie van een vergunning voor een event)
 • Derde partijen (waaronder partners van Health Valley) die betrokken zijn bij de organisatie van onze events (zoals organisatie van locatie, transport en horeca);
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor specifieke verwerkingen (zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau). Indien nodig worden met externe leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten.

Doorgifte aan derden landen

Om uw privacy te waarborgen streeft Health Valley ernaar om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken.  Health Valley maakt gebruik van externe partijen bij de uitvoering van haar dienstverlening (voor onder meer CRM en CMS) waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, doorgegeven en opgeslagen in landen  buiten de EER. Deze externe partijen hebben waarborgen doorgevoerd om een passend gegevensbeschermingsniveau te bieden bij de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijn

Health Valley houdt zich aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als u vragen heeft over onze bewaartermijn, neem dan contact met ons op.

Health Valley beveiligt uw persoonsgegevens goed 

Health Valley neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@healtvalley.nl. Op verzoek kunt u over de beveiliging van persoonsgegevens nadere informatie opvragen. 

Uw rechten

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing (vergetelheid), beperking van verwerking(en), overdraagbaarheid (dataportabiliteit) of (recht van) bezwaar op verdere verwerking van uw gegevens.

Wilt u meer informatie over de verwerkingen van uw persoonsgegevens of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact op met Health Valley op onderstaande contactgegevens.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van uw werkgever of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over de door Health Valley verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Health Valley op onderstaande gegevens:

Health Valley Netherlands
Telefoon: 024–3558737
E-mail: info@healthvalley.nl
Adres: Novio Tech Campus, gebouw A, Transistorweg 7R, 6534 AT Nijmegen

De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2021. 


PRIVACY STATEMENT HEALTH VALLEY

Introduction

The Health Valley Netherlands Foundation (hereafter: Health Valley) is the number one innovation network within Life Sciences & Health. Through Health Valley, companies, healthcare institutions, knowledge institutes and government agencies meet, connect and strengthen each other. Health Valley organizes events, shares knowledge and innovations of affiliated partners, and creates matches. Health Valley will therefore collect information about you and process the data provided in accordance with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation ("AVG").

Health Valley considers your privacy important. In this privacy statement, Health Valley explains which personal data it processes and for what purposes. Personal data is data that may be (in)directly traced to an identified or identifiable natural person. In short, personal data are data that say something about a specific natural person.

In order to monitor and improve the content and use of our website, we also collect cookies from our website visitors. This privacy statement does not cover the collection of cookies. You will find Health Valley's cookie policy on our website

Purposes and legal grounds of the processing

The core of the services of Health Valley consists of creating and maintaining a network for the benefit of innovation in healthcare. In order to bring and keep companies, knowledge and health care institutions and government authorities in contact with each other, we need to process personal data. We have listed the purposes for which we process your personal data and the related legal grounds.

Purpose

Explanation

Legal ground

Services for partners

We only process those data that are necessary for the preparation and implementation of a partnership (including invoicing). The provision of services expressly includes the disclosure of partner data for publicity purposes.

Execution of agreement with partners 

 

Participation in events

When registering for one of our events, we ask the participant concerned for personal data. We use this information to confirm your registration, to keep you informed of the relevant event, to register your attendance and to be able to send you a participation certificate.    .

Execute agreement (with participants)

 

 

Marketing

In order to bring companies, knowledge institutions, healthcare institutions, governments and clients (end users in healthcare) in contact with each other and maintain contact, we may approach you with relevant information, publications or invitations to events or satisfaction surveys. We may also approach you with information about events of Health Valley partners.
 

 

Legitimate interest 
or
execution of agreement
(if part of the agreed partnership arrangements)

Relationship management with partners 

We do not provide information of event participants to all Health Valley partners (as mentioned on the website of Health Valley). If you have given us your permission to do so, we may supply the data of participants to a (co-)organizing partner to contact you after the event for the purpose of innovation in healthcare. 

 

Permission 
 
You may withdraw your permission at any time.

Publication of audio and/or video material 

Audio and/or video material may be made during events and/or seminars. You may be recognizable as being present. Health Valley strives to publish this material only as impressions of the event for promotional purposes or for the transfer of knowledge, and not targeted at any individual.

 

Legitimate interest 


At all times you can object to the collection and/or publication of your portrait and/or voice (sound). 

Compliance with legal obligations

In certain cases there is a legal obligation to process your personal data. Think for example of tax obligations for administration and retention periods.

To fulfill a legal obligation 

 

Which (categories of) personal data does Health Valley process?

Health Valley processes the following personal data of its partners and event participants:

 • Basic information (such as name, address and place of residence, gender, company name and/or position);
 • Contact details (such as your email address and/or telephone number);
 • Bank and payment information;
 • Images and/or sound material in which you may be recognized;
 • Other personal data that we receive from or about you or that we may obtain from you.

In most cases, Health Valley receives personal data from you, for example when you or your organization becomes a partner of Health Valley or when you register for an event.

Sharing with third parties

Health Valley may provide your data to third parties for the following purposes:

 • To be able to provide our services (e.g. cooperation with partners and organizing an event);
 • To maintain relationship management with partners in the network;
 • To comply with legal obligations (e.g. registration of a permit for an event);
 • Third parties (including Health Valley partners) involved in the organization of our events (such as organization of location, transportation and catering);
 • External suppliers that we engage for specific processing (such as our IT suppliers or a translation agency). If necessary, processing agreements will be concluded with external suppliers. 

Transfer to third parties

To ensure your privacy, Health Valley aims to process your personal data within the European Economic Area (EEA) as much as possible. Health Valley uses external parties to perform its services (e.g. CRM and CMS) whereby your personal data may be collected, transferred and stored in countries outside the EEA. These external parties have implemented safeguards to provide an adequate level of data protection when transferring your personal data to countries outside the EEA.

Retention period

Health Valley complies with to the legal time limits for the retention of your personal data. Your personal data will not be kept longer than necessary. If you have any questions about our retention period, please contact us.
Health Valley secures your personal data properly
Health Valley takes appropriate technical and organizational measures to secure your personal data against misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized alteration of your personal data.
If you have any questions about the security of your personal data or suspect its misuse, please contact us at info@healtvalley.nl. Upon request, you may request further information about the security of personal data. 

Your rights

You have the right to information, inspection, rectification, data erasure (oblivion), restriction of processing(s), portability (data portability) or (right of) objection to further processing of your data.

Would you like more information about the processing of your personal data or would you like to exercise your rights? Then please contact Health Valley at the contact details below.

If you have a complaint about the processing of your personal data, you have the right to file a complaint with your employer's data protection officer or with the Dutch Data Protection Authority.

Contact

If you have any questions or complaints about the personal data processed by Health Valley, please contact Health Valley at the contact details below:
Health Valley Netherlands
Telephone: +31(0)24 355 87 37
Email:  info@healthvalley.nl
Address: Novio Tech Campus, Building A, Transistorweg 7R, 6534 AT Nijmegen, The Netherlands

The supervisor of privacy legislation is the Dutch Data Protection Authority. You also have the right to lodge a complaint with the Personal Data Authority about the processing of your personal data. You will find the contact details of the Personal Data Authority via the website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

This privacy statement was last amended on February 1, 2021.
 

Health Valley Partners