Focus op mondiale maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’
Home Actueel Topsector Life Sciences & Health presenteert nieuwe Kennis- en Innovatieagenda: Grow~Motion

01 augustus 2017

Topsector Life Sciences & Health presenteert nieuwe Kennis- en Innovatieagenda: Grow~Motion

Op 1 augustus publiceerde Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH), de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021, getiteld Grow~Motion. Dit nieuwe strategische document beschrijft de gezondheid en zorg ambities voor de komende vier jaar (2018-2021).
 
Focus van deze strategie is de mondiale maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’. Zo stijgt onze zorgvraag snel door vergrijzing, leefstijl en de toenemende mate van chronisch zieken. Om deze mondiale uitdaging goed te kunnen pareren en economische kansen te benutten is samenwerking tussen burgers, onderzoekers, overheid en ondernemers cruciaal. De topsectoren en de sleuteltechnologieën, zoals ICT, nano- en biotechnologie, bieden een stevig platform voor interdisciplinaire samenwerking.
 
Krachtige, succesvolle samenwerking vraagt om synergie. De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voorziet hierin door krachtenbundeling van mensen en organisaties. De routes van de Nationale Wetenschapsagenda, departementale agenda’s, de LSH-roadmaps, alsmede sleuteltechnologieën en verbindingen tussen de topsectoren vormen hierbij het fundament voor de LSH-coalitie.
 
Met de missie ‘vitaal functionerende burgers in een gezonde economie’ timmert de LSH-coalitie de komende jaren aan de weg. Nationale strategische publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van hart- en vaatziekten, dementie, regeneratieve geneeskunde en kankeronderzoek ontwikkelen zich momenteel in rap tempo en bouwen zich de komende jaren verder uit. Tevens blijft de coalitie continu op zoek naar nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden die innovatie in gezondheid en zorg een impuls moeten geven. De Topsector LSH nodigt alle stakeholders uit om de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Grow~Motion te delen en een actieve bijdrage te leveren om gezamenlijk de ambities te realiseren.
 
Prof. Jan Raaijmakers, boegbeeld van de Topsector LSH: “Met duurzame publiek-private samenwerkingen investeren wij in doorbraakoplossingen voor mondiale uitdagingen, zoals bij de opgezette samenwerkingsverbanden RegMedXB en Oncode Institute. Topwetenschap en topondernemers gaan voor maatschappelijke en economische impact, zowel interdisciplinair als cross-sectoraal. Met Grow~Motion gaan wij verder op de ingeslagen weg.”
 
Lees de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 hier: https://www.health-holland.com/public/downloads/kia-kic/knowledge-and-innovation-agenda-2018-2021.pdf 
Bij vragen neemt u contact op met Health~Holland via info@health-holland.com

Health~Holland_Innovatieagenda-(1).jpg

Top Sector Life Sciences & Health presents new Knowledge and Innovation Agenda: Grow~Motion

Focus on the global societal challenge ‘Health and Care’
 
On August 1st, Health~Holland, Top Sector Life Sciences & Health (LSH), launched the Knowledge and Innovation Agenda 2018-2021 titled Grow~Motion. This new strategic document describes the health and care ambitions for the next four years (2018-2021).
 
The strategy focuses on the global societal challenge ‘Health and Care’. The demand for care is rapidly increasing due to ageing of the population, lifestyle and increase of chronically ill people. In order to properly address this global challenge and exploit economic opportunities, cooperation between citizens, researchers, government and entrepreneurs is essential. Top sectors and key technologies, such as ICT, nano- and biotechnology, provide a solid platform for interdisciplinary collaboration.
 
Strong successful collaboration calls for synergy. The new Knowledge and Innovation Agenda provides this by combining forces of people and organisations. The routes of the Dutch National Research Agenda, strategic policies of the Dutch government, LSH roadmaps, as well as the key enabling technologies and the link with other Top sectors form the foundation of the LSH coalition.
 
With the mission ‘vital functioning citizens in a healthy economy’ the LSH coalition will continue to achieve progress in the next years. National strategic public private partnerships in the field of cardiovascular diseases, dementia, regenerative medicine and cancer research develop at a very rapid pace and will further extend in the upcoming years. In addition, the coalition will continue to search for new public private partnerships that boost innovation in health and care. Thereto the Top Sector LSH invites all stakeholders to share the new Knowledge and Innovation Agenda Grow~Motion and contribute to realisation of the shared ambitions.
 
Prof. Jan Raaijmakers, ambassador of Top Sector LSH: “With sustainable public private partnerships, we invest in breakthrough solutions to tackle global challenges, such as the established partnerships RegMedXB and Oncode Institute. Top science and top entrepreneurs aim for societal and economic impact, both interdisciplinary and cross-sectoral. With Grow~Motion we continue in that direction.” 
 
Read the new Knowledge and Innovation Agenda 2018-2021 here: https://www.health-holland.com/public/downloads/kia-kic/knowledge-and-innovation-agenda-2018-2021.pdf 
For further questions you can contact Health~Holland via info@health-holland.com


Terug naar het overzicht

Auteur:
Health~Holland
Top Sector Life Sciences & Health


Tags

Health Valley Partners