Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden partnership Health Valley Netherlands
AVPHV2017
 
Hieronder vind je de algemene voorwaarden van het partnership bij Stichting Health Valley Netherlands (hierna ‘Health Valley’). Hierna wordt onder het begrip ‘Partner’ bedoeld de partij die het partnership met Health Valley aangaat. 
 

Partnership

 • Het partnership van Health Valley is gekoppeld aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon en is niet overdraagbaar.
 • De aanmelding voor het partnership bij Health Valley geschiedt via het Aanmeldformulier Health Valley Partnership, beschikbaar via de website van Health Valley.
 • Partners worden met bedrijfslogo en bedrijfsprofiel inclusief link naar bedrijfswebsite en e-mailadres vermeld op de website van Health Valley. Deze gegevens dienen door de Partner aan Health Valley te worden aangeleverd. Health Valley behoudt zich het recht voor om nadere eisen te stellen aan de inhoud van de informatie die de Partner op de website van Health Valley wil laten plaatsen.
 • Je opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Health Valley. Je e-mailadres zal alleen voor diensten van Health Valley worden gebruikt. Indien je geen informatie en/of speciale aanbiedingen wenst te ontvangen, kun je hiervoor per e-mail afmelden via info@healthvalley.nl.
 • Het partnership wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Het partnership wordt telkens stilzwijgend voor een volgend kalenderjaar verlengd, tenzij de Partner uiterlijk één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar het partnership schriftelijk heeft opgezegd. Een opzegging gaat in per einde kalenderjaar. Health Valley is bevoegd om op elk moment tegen het einde van het lopende kalenderjaar, om welke reden dan ook, het partnership te beëindigen.
 

Partnerbijdrage

 • Partners zijn jaarlijks een partnerbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Health Valley.
 • Health Valley deelt een Partner, met het oog op het vaststellen van de hoogte van het door die Partner voor enig jaar verschuldigde partnerbijdrage, op basis van de bij haar bekende gegevens in in één van de categorieën. Indien een Partner bezwaar maakt tegen deze indeling zal hij bewijsstukken dienen te overleggen waaruit ten genoegen van de directeur van Health Valley blijkt tot welke andere categorie hij behoort.
 • De indeling van bedrijven in grootteklassen komt overeen met die van de Europese Commissie. Het bestuur van Health Valley kan deze indeling jaarlijks wijzigen, al dan niet naar aanleiding van een wijziging door de Europese Commissie. 
 • De partnerbijdrage is vrijgesteld van BTW.
 • Partnerbijdrage 2017
  Bedrijven
  Groot 250 of meer werknemers                 €  500
  Middelgroot 50 - 249 werknemers            €  500
  Klein 10 - 49 werknemers                         €  500
  Micro minder dan 10 werknemers             €  500
  Starters                                                      €  0
  Zorginstellingen
  250 of meer werknemers                           €  500
  minder dan 250 werknemers                     €  500
  Kennis-/onderwijsinstellingen
  WO                                                             €  500
  HBO                                                           €  500
  MBO                                                           €  500
  Overheid
  landelijk                                                     €  500
  provincie                                                    €  500
  gemeente                                                   €  500
  Cluster-/netwerkorganisaties                     €  0
 • Startende bedrijven betalen vanaf de eerste inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel voor de duur van twee jaren een gereduceerde partnerbijdrage.
 • Cluster-/netwerkorganisaties en publiek/private samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie in Life Sciences & Health kunnen vanwege het algemeen belang, i.c. het verbeteren van het innovatieklimaat, worden vrijgesteld van betaling van de partnerbijdrage. Dit is ter beoordeling van de directeur van Health Valley.
 • De factuur voor de jaarlijkse partnerbijdrage wordt gefactureerd in december voor het volgende partnershipjaar of, bij het aangaan van het partnership in de loop van het kalenderjaar, op een ander moment.
 • De factuur wordt per post of per e-mail verstrekt en dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. De Partner is niet bevoegd om de betaling van de factuur op te schorten, te verrekenen of de betaling op een andere wijze uit te stellen.
 • Health Valley behoudt zich het recht voor om de incassowijze per kalenderjaar of tussentijds aan te passen.
 • Partners die in de loop van een kalenderjaar een partnership met Health Valley aangaan, zijn de partnerbijdrage naar rato per kwartaal verschuldigd. Zo leidt toetreding in de maanden januari tot en met maart tot een verschuldigde partnerbijdrage met ingang van 1 januari, toetreding in de maanden april tot en met juni tot een partnerbijdrage met ingang van 1 april, etc.
 • Bij niet tijdige betaling van de partnerbijdrage kan Health Valley alle verplichtingen die zij jegens de Partner heeft, opschorten. Tevens is de Partner bij niet-tijdige betaling, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning vereist is, in verzuim en heeft Health Valley het recht om het partnership per direct te beëindigen.
 • Een Partner heeft in geen enkel geval recht op restitutie van een betaalde partnerbijdrage. Health Valley is jegens de Partner niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door Health Valley of enige schade die de Partner lijdt welke schade verband houdt met het partnership, behoudens opzet of grove schuld van Health Valley. Indien Health Valley jegens de Partner aansprakelijk zou zijn, dan is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de partnerbijdrage.
 

Netwerkactiviteiten

 • Partners worden geïnformeerd over de activiteiten en bijeenkomsten van Health Valley, waaronder het jaarlijkse Health Valley Event. De meeste bijeenkomsten zijn gratis en vrij toegankelijk.
 • Health Valley biedt Partners een podium om, in overleg, een lezing te geven over een specifiek thema voor de andere partners en met andere partners.
 • Health Valley biedt Partners uitgebreide mogelijkheden om zich te profileren via onze website en via dat medium contact te leggen met andere Partners.
 • Health Valley biedt Partners activiteiten aan, die specifiek voor Partners bedoeld zijn en in het teken staan van matchmaking.
 • Indien sprake is van een beperkte inschrijving op een evenement of bijeenkomst, dan behoudt Health Valley zich het recht toe om zonder restitutie het evenement te annuleren.
 

Commitment

Een partnership van Health Valley betekent dat een Partner zich committeert aan de missie en visie van Health Valley. Dit houdt in dat Partners een actieve bijdrage leveren in de vorm van bijvoorbeeld:
 • regelmatige deelname aan georganiseerde activiteiten; of
 • uitwisseling van kennis en ervaring.
Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten Partners zien dat netwerken alleen wat oplevert als deelnemers bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te kunnen oogsten.

Health Valley Partners

Maak ook het verschil

Maak ook het verschil

Deel je eigen innovatie Word ook partner

Vragen? Neem contact op met Health Valley.

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0