Home Voorwaarden deelname Health Valley Academy

Voorwaarden deelname Health Valley Academy

Masterclassreeks Implementatie van eHealth 

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan de Masterclassreeks Implementatie van eHealth (hierna te noemen masterclasses), aangeboden door Health Valley Netherlands. 

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan: de persoon die uit naam van een organisatie is aangemeld voor een masterclass van Health Valley Netherlands

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij Health Valley Netherlands, hetzij deelnemer.

1.4 Onder ‘masterclassgever’ wordt verstaan: de organisatie die de inhoud van de masterclass verzorgt. De masterclassgever is Health Valley Netherlands in samenwerking met Buro Wisselstroom.

2. Deelname masterclasses

2.1 Aanmelden voor een masterclass is alleen mogelijk door het invullen van een aanmeldformulier op https://www.healthvalley.nl/events/implementatie-van-ehealth-2021 of door aanmelden via een contactpersoon van Health Valley. De deelnemer krijgt na aanmelding een bevestiging van aanmelding.

2.2 Aanmelding van een masterclass brengt met zich mee dat de deelnemer de algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende (betalings)verplichtingen accepteert en de deelnemer derhalve ook gehouden is deze verplichtingen na te komen.

2.3 Indien door omstandigheden geen bevestiging van aanmelding is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Betaling

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de deelnemer de door Health Valley Netherlands verzonden factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.

4. Annulering

4.1 Deelnemers kunnen bij verhindering een plaatsvervanger aanwijzen. Dit dient te worden doorgegeven aan m.kalf@healthvalley.nl

4.2 Deelnemers de masterclass annuleren en deelnemers die zonder annulering niet bij een masterclass aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie. 

5. Datum, locatie en programma

5.1 Health Valley Netherlands is gerechtigd de masterclasses te verschuiven naar een latere datum, dan wel te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname of in geval van overmacht. Health Valley Netherlands zal de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Mocht dit zich voordoen, dan heeft de deelnemer het recht om zonder kosten te annuleren, mits dit gebeurt binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld.

Health Valley Netherlands behoudt zich het recht voor om in het masterclassprogramma inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Mocht door een grootschalige pandemie het programma niet in klassikaal en groeps onderricht door kunnen gaan, dan houdt de organisatie zich het recht voor om deze in online vorm te continueren.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Meerdere deskundigen leveren een inhoudelijke bijdrage aan de masterclasses. Health Valley Netherlands kan niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden tijdens de masterclass of, indien van toepassing, in het lesmateriaal. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Deelname aan een masterclass van Health Valley Netherlands is volledig op eigen risico van de deelnemer. Health Valley Netherlands aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemer(s), alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

6.3 Health Valley Netherlands is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de deelnemer voortvloeit uit handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de masterclass. 

7. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en lesmateriaal berust op de masterclassgever. Derhalve mogen deze stukken nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de masterclassgever worden gekopieerd, aan derden getoond en/of uitgereikt, of op enige andere wijze gebruikt worden.

8. Aanvullende bepalingen

8.1 Health Valley Netherlands mag beeldmateriaal (foto’s en/of filmopnamen), gemaakt tijdens een masterclass, gebruiken voor marketingdoeleinden en publicatie tenzij door de deelnemer vooraf expliciet kenbaar is gemaakt dat dat niet mag. 
 

Health Valley Partners