Home Ons netwerk Partners Legal Valley Nederland

Legal Valley Nederland

Om de juridische infrastructuur in Gelderland zowel regionaal, nationaal als internationaal te positioneren en te profileren alsmede het bevorderen van de onderlinge verbinding binnen de juridische infrastructuur in Gelderland is de Stichting Legal Valley opgericht.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van een jaarlijks Congres Maatschappij & Recht;
  • het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking van overheidsinstellingen, kennisinstellingen, branche organisaties, rechtspersonen, personenvennootschappen en natuurlijke personen die een staatsrechtelijke rol vervullen of anderszins betrokken zijn bij, opleidingen verzorgen voor, dan wel diensten verlenen binnen de juridische infrastructuur in de provincie Gelderland, met het oog op het realiseren van de doelstelling van de stichting, onder andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het matchen van vraag en aanbod naar opleiding- en stageplaatsen;
  • het samenwerken en het voeren van overleg met voor de juridische infrastructuur in Gelderland relevante nationale en internationale organisaties;
  • het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De partners in de stichting vervullen uiteenlopende taken/functies/rollen in de samenleving en zijn zich ervan bewust dat (de schijn van) belangenverstrengeling onder alle omstandigheden moet worden vermeden. De samenwerking binnen Legal Valley is erop gericht ten dienste van de samenleving initiatieven te ontplooien die kunnen leiden tot verbetering van het eigen functioneren van de partners en tot nieuwe inzichten op het terrein van maatschappij en recht zonder dat de partners daarmee op enigerlei wijze betroken raken bij elkaars dagelijkse werk en met volledig respecteren van elkaars domein en verantwoordelijkheden. Binnen de stichting wordt bestuurlijk overleg gepleegd en werkgroepen bereiden inhoudelijke initiatieven voor die passen binnen de doelstellingen van Legal Valley.


 

Door de vestiging van de Rechtbank (inclusief de Militaire kamer), het Gerechtshof (inclusief de Penitentiaire kamer, de Militaire kamer en de Pacht- en Grondkamer), het Openbaar Ministerie, ruim 400 advocatenkantoren met 1200 advocaten alsmede gerenommeerde juridische opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit, heeft de regio zich ontwikkeld tot een grote speler in het landelijk juridisch landschap. De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches in de regio zoals food, health en energy.

Legal Valley geeft deze sterke juridische regionale kracht een gezicht en verbindt alle betrokken partijen. De stichting Legal Valley is een initiatief van de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de Rechtbank Gelderland, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, de Orde van Advocaten, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en de ondernemersvereniging OKA. Fred Hammerstein (voormalig lid van de Hoge Raad en voormalig President van het Gerechtshof Arnhem) bekleedt de functie van bestuursvoorzitter van de stichting en wordt bijgestaan door een Raad van advies onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Als je kennis uitwisselt in een bepaald verband zoals Legal Valley, gaat je gehele kwaliteitsniveau omhoog. Zowel van de rechtspraak, de advocatuur als van de bedrijfsjuristen – Fred Hammerstein

Een van de activiteiten van de stichting is de organisatie van een jaarlijks Congres Maatschappij & Recht. Tijdens dit jaarlijkse evenement gaan de hiervoor genoemde partijen, inclusief rechtenstudenten, samen vanuit verschillende invalshoeken in discussie over actuele onderwerpen met betrekking tot maatschappij en recht. Het thema van het eerste congres dat op 7 maart 2017 in Papendal wordt georganiseerd is: ‘Privacy, lust of last?’. Het slotdocument van dit congres wordt aangeboden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Naast het congres worden ieder kwartaal bijeenkomsten voor de juridische branche in de regio worden georganiseerd en wordt een gezamenlijk stageprogramma uitgewerkt.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Legal Valley Nederland
Website: www.legalvalleynederland.nl
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Velperweg 1, 6824 BZ, Arnhem, Nederland
Postadres: Velperweg 1, 6824 BZ, Arnhem, Nederland
KvK: 67477658

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Chris Doomernik
Directeur Health Valley Netherlands
c.doomernik@healthvalley.nl
+31610560710

Chris Doomernik

Health Valley Partners