Deal Shake Hands Cytonn Photography N95vmlxqm2i Unsplash

Algemene voorwaarden partnership Health Valley Netherlands

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van het partnership bij Stichting Health Valley Netherlands (hierna ‘Health Valley’). Hier wordt onder het begrip ‘Partner’ bedoeld de partij die het partnership met Health Valley aangaat. 

AVPHV2024

Partnership

 • Het partnership van Health Valley is gekoppeld aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon en is niet overdraagbaar.
 • De aanmelding voor het partnership bij Health Valley geschiedt via het Aanmeldformulier Partnership, beschikbaar via de website van Health Valley.
 • Partners worden met bedrijfslogo en bedrijfsprofiel inclusief link naar bedrijfswebsite en e-mailadres vermeld op de website van Health Valley. Deze gegevens dienen door de Partner aan Health Valley te worden aangeleverd. Health Valley behoudt zich het recht voor om nadere eisen te stellen aan de inhoud van de informatie die de Partner op de website van Health Valley wil laten plaatsen.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden van Health Valley worden persoonsgegevens verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy- en cookiestatement van Health Valley van toepassing, beschikbaar via de website van Health Valley..
 • Het partnership wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Het partnership wordt telkens stilzwijgend voor een volgend kalenderjaar verlengd, tenzij de Partner uiterlijk één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar het partnership heeft opgezegd. De afmelding voor het partnership bij Health Valley geschiedt via het Afmeldformulier Partnership.
 • Een opzegging gaat in per einde kalenderjaar. Health Valley is bevoegd om op elk moment tegen het einde van het lopende kalenderjaar, om welke reden dan ook, het partnership te beëindigen.

Partnerbijdrage

 • Partners zijn jaarlijks een partnerbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Health Valley.
 • Health Valley deelt een Partner, met het oog op het vaststellen van de hoogte van het door die Partner voor enig jaar verschuldigde partnerbijdrage, op basis van de bij haar bekende gegevens in in één van de categorieën. Indien een Partner bezwaar maakt tegen deze indeling zal hij bewijsstukken dienen te overleggen waaruit ten genoegen van de directeur van Health Valley blijkt tot welke andere categorie hij behoort.
 • De indeling van organisaties in grootteklassen komt overeen met de definitie zoals vastgesteld door de Europese Commissie (zie Toelichting). Het bestuur van Health Valley kan deze indeling jaarlijks wijzigen, al dan niet naar aanleiding van een wijziging door de Europese Commissie. 
 • Partnerbijdrage 2024 (genoemde bedragen zijn excl. 21% btw en worden jaarlijks geïndexeerd):
Platina 250 of meer werknemers € 16.000,-
Goud 250 of meer werknemers € 5.700,-
Zilver 50 t/m 249 werknemers € 2.860,-
Brons 10 t/m 49 werknemers € 1.420,-
Basis minder dan 10 werknemers   € 860,-
Starters*   € 260,-
 • Startende bedrijven betalen vanaf de eerste inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel voor de duur van drie jaren de gereduceerde partnerbijdrage. De reguliere partnerbijdrage geldt vanaf het eerste kwartaal na het verstrijken van deze termijn. 
 • De factuur voor de jaarlijkse partnerbijdrage wordt gefactureerd in het vierde kwartaal voor het volgende partnershipjaar of, bij het aangaan van het partnership in de loop van het kalenderjaar, op een ander moment. De partner is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste correspondentiegegevens of wijziging daarvan.  
 • De factuur wordt per post of per e-mail verstrekt en dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. De Partner is niet bevoegd om de betaling van de factuur op te schorten, te verrekenen of de betaling op een andere wijze uit te stellen. Health Valley behoudt zich het recht voor om de incassowijze per kalenderjaar of tussentijds aan te passen.
 • Partners die gedurende een kalenderjaar een partnerschap met Health Valley aangaan, zijn de partnerbijdrage verschuldigd in verhouding tot het aantal maanden dat ze lid zijn van het jaar.
 • Bij niet tijdige betaling van de partnerbijdrage kan Health Valley alle verplichtingen die zij jegens de Partner heeft, opschorten. Tevens is de Partner bij niet-tijdige betaling, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning vereist is, in verzuim en heeft Health Valley het recht om het partnership per direct te beëindigen.
 • Een Partner heeft in geen enkel geval recht op restitutie van een betaalde partnerbijdrage. 
 • Health Valley is jegens de Partner niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door Health Valley of enige schade die de Partner lijdt welke schade verband houdt met het partnership, behoudens opzet of grove schuld van Health Valley. Health Valley is verder niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Health Valley. Indien Health Valley jegens de Partner aansprakelijk zou zijn, dan is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de partnerbijdrage. Partner vrijwaart Health Valley voor mogelijke aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of het partnership.

Commitment

Een partnership van Health Valley betekent dat een Partner zich committeert aan de missie en visie van Health Valley. Partners realiseren zich dat het in het netwerk niet uitsluitend gaat om het individuele belang, maar ook om solidariteit en het collectieve belang. Dit houdt in dat Partners een actieve bijdrage leveren, niet uitsluitend in geld, maar ook in tijd en inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • regelmatige deelname aan georganiseerde activiteiten; of
 • uitwisseling van kennis en ervaring.


Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten Partners zien dat netwerken alleen wat oplevert als deelnemers bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te kunnen oogsten.


 

Toelichting

Wat zijn werknemers volgens de definitie van de Europese Commissie?

Bij het bepalen van de grootteklasse van uw organisatie rekent u onderstaande personen mee:

 • loontrekkenden;
 • personen die voor de onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding mee hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met loontrekkenden;
 • eigenaren-bedrijfsleiders;
 • vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten.

Volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal in de onderneming werkzame personen. De uitzendkracht wordt slechts bij de inlener tewerkgesteld, maar treedt niet in dienst van de inlenende onderneming.

Wat zijn arbeidsjareneenheden?
De berekening van de personeelsbezetting gaat op basis van arbeidsjareneenheden (AJEs). Dit betekent dat een werknemer die het hele jaar voltijd in dienst is geweest telt als één eenheid. Een werknemer die deeltijd werkt of niet het volledige jaar in dienst is (bijvoorbeeld seizoenswerk) telt naar rato mee als fractie van een arbeidsjaareenheid.