Unlock Safe Secure Privacy Markus Winkler Ojsg0e Qcbo Unsplash

Privacyverklaring

Inleiding

Stichting Health Valley Netherlands (hierna: Health Valley) is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Health Valley organiseert daarvoor evenementen, deelt kennis en innovaties van aangesloten partners en brengt matches tot stand. Health Valley verzamelt daarvoor informatie over u en verwerkt de verstrekte gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Health Valley vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring legt Health Valley uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct te herleiden zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bij persoonsgegevens kort gezegd over gegevens die iets zeggen over een specifieke natuurlijke persoon.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we ook cookies van onze websitebezoekers. Deze privacyverklaring ziet niet op de verzameling van cookies. Het cookiebeleid van Health Valley kunt u vinden op onze website.

Doelen en rechtsgronden van de verwerkingen

De kern van de dienstverlening van Health Valley bestaat uit het creëren en in stand houden van een netwerk ten behoeve van innovatie in de zorg. Om bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen en overheden met elkaar in contact te brengen en houden is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk. Hieronder ziet u voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke rechtsgronden.

Doel

Toelichting

Rechtsgrond

Dienstverlening voor partners

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering van een partnerschap (inclusief facturatie). Onder de dienstverlening valt nadrukkelijk het kenbaar maken van de gegevens van de partner voor publicitaire doeleinden.

Uitvoeren overeenkomst met partners

 

Deelname events

Bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om persoonsgegevens van de betreffende deelnemer. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.

Uitvoeren overeenkomst (met deelnemers)

 

 

Marketing

Om bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen, overheden en cliënten (eindgebruikers in de zorg) met elkaar in contact te brengen en in stand te houden kunnen wij u benaderen met relevante informatie, publicaties of uitnodigingen voor events of tevredenheidsonderzoeken. Hierbij kunnen wij u ook benaderen met informatie over events van partners van Health Valley.

 

Gerechtvaardigd belang

of

uitvoeren overeenkomst

(indien onderdeel van de overeengekomen partnerschap afspraken)

Relatiebeheer met partners

Wij verstrekken gegevens van deelnemers van events niet aan alle partners van Health Valley (zoals vermeld op de website van Health Valley). Als u daar toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij de gegevens van deelnemers wel aan een (mede) organiserende partner verstrekken om na afloop van het event eenmalig contact met u op te nemen ten behoeve van innovatie in de zorg. 

 

Toestemming

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Publicatie van beeld-en/of geluidmateriaal

Bij events en/of seminars kan beeld-en/of geluidsmateriaal worden gemaakt. U kunt hierbij herkenbaar zijn. Health Valley streeft ernaar om dit materiaal alleen te publiceren als sfeerimpressiebeelden voor promotiedoeleinden of voor kennisoverdracht en niet gericht op een individu.

 

Gerechtvaardigd belang

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en/of het publiceren van uw portret en/of stem(geluid).

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen is er een wettelijke verplichting tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het fiscale verplichtingen ten behoeve van de administratie en bewaartermijnen.

Voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Welke (categorieën van) persoonsgegevens verwerkt Health Valley?

Health Valley verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar partners en event deelnemers:

  • Basisgegevens (zoals naam, adres en woonplaats, geslacht, bedrijfsnaam en/of functie)
  • Contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer)
  • Bank- en betaalgegevens
  • Beeld-en/of geluidsmateriaal waarop u herkenbaar kunt zijn
  • Overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen

In de meeste gevallen ontvangt Health Valley persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u of uw organisatie partner wordt van Health Valley of bij de aanmelding van een event.

Uitwisseling met derden

Health Valley kan uw gegevens aan derde partijen verstrekken voor de volgende doelen:

  • Om onze diensten te kunnen verlenen (bijvoorbeeld samenwerking met partners en het organiseren van een event)
  • Om het relatiebeheer met partners in het netwerk in stand te houden
  • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld registratie van een vergunning voor een event)
  • Derde partijen (waaronder partners van Health Valley) die betrokken zijn bij de organisatie van onze events (zoals organisatie van locatie, transport en horeca);
  • Externe leveranciers die wij inschakelen voor specifieke verwerkingen (zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau). Indien nodig worden met externe leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten.

Doorgifte aan derden landen

Om uw privacy te waarborgen streeft Health Valley ernaar om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Health Valley maakt gebruik van externe partijen bij de uitvoering van haar dienstverlening (voor onder meer CRM en CMS) waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, doorgegeven en opgeslagen in landen  buiten de EER. Deze externe partijen hebben waarborgen doorgevoerd om een passend gegevensbeschermingsniveau te bieden bij de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijn

Health Valley houdt zich aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als u vragen heeft over onze bewaartermijn, neem dan contact met ons op.

Health Valley beveiligt uw persoonsgegevens goed 

Health Valley neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@healthvalley.nl. Op verzoek kunt u over de beveiliging van persoonsgegevens nadere informatie opvragen. 

Uw rechten

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing (vergetelheid), beperking van verwerking(en), overdraagbaarheid (dataportabiliteit) of (recht van) bezwaar op verdere verwerking van uw gegevens.

Wilt u meer informatie over de verwerkingen van uw persoonsgegevens of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact op met Health Valley op onderstaande contactgegevens.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van uw werkgever of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over de door Health Valley verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Health Valley op onderstaande gegevens:

Health Valley Netherlands
Telefoon: +31850230562
E-mail: info@healthvalley.nl
Adres: Novio Tech Campus, gebouw A, Transistorweg 7R, 6534 AT Nijmegen

De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2021.