Terms Scott Graham 5Fnmwej4taa Unsplash

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees onze algemene leveringsvoorwaarden als je met Health Valley een overeenkomst hebt gesloten dan wel met wie Health Valley onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.

ALVHV2024

Artikel 1. Definities

 1. Health Valley: Stichting Health Valley Netherlands, Stichting Health Valley
  Netherlands - Overijssel, Stichting Health Valley Netherlands - Gelderland.
 2. Opdrachtgever: degene die met Health Valley een Overeenkomst heeft gesloten dan wel met wie Health Valley onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
 3. Offerte: het door Health Valley aan Opdrachtgever gedane aanbod welke mede omvat de aard en omvang van de opdracht alsook het honorarium dat Health Valley voor het verrichten van deze opdracht ontvangt.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW die met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Health Valley tot stand komt tussen Health Valley en Opdrachtgever, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, een overeenkomst tussen Health Valley en Opdrachtgever met betrekking tot consultancy op het gebied van innovatie in de zorg, een overeenkomst tot advisering over, organisatie van, uitvoering van of het bijwonen van een evenement of reis naar het buitenland.
  Onder Overeenkomst wordt mede begrepen elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die Overeenkomst.
 5. Overmacht: onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van Health Valley of Opdrachtgever als schuldenaar, en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling, noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen, omdat die schuldenaar ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening met die omstandigheid kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de andere partij kan worden verlangd of ten gevolge waarvan nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is.
  De volgende gevallen worden in ieder geval als Overmacht aangemerkt: de uitbraak en/of aanwezigheid van pandemieën of andere grootschalige ziekte uitbraken; weersomstandigheden; natuurgeweld; oorlog(sgevaar); terrorisme; cybercriminaliteit; brand; energiestoringen; diefstal en/of op andere wijze verloren gaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke materialen; door de Nederlandse overheid of Europese Unie opgelegde overheidsmaatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot quarantaines;
  de omstandigheid dat door Health Valley ingeschakelde derden zoals leveranciers of andere partijen waarvan zij afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de door Health Valley uitgebrachte en door Opdrachtgever geaccepteerde Offerte in samenhang met deze algemene voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst tussen Health Valley en een Opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Health Valley slechts indien partijen deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst en Offertes

 1. De Offerte van Health Valley is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. De Offerte is geldig voor een periode van één maand na dagtekening en kan door Health Valley steeds binnen een termijn van zeven dagen na dagtekening worden herroepen of zolang de Offerte nog niet door Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
 2. Alle Offertes van Health Valley zijn vrijblijvend.
 3. De Overeenkomst komt tot stand indien een door Health Valley uitgebrachte Offerte door Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.

Artikel 4. Tarieven

Het honorarium van Health Valley is exclusief onkosten van Health Valley, declaraties van ingeschakelde derden, btw en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Health Valley aan te geven bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is Opdrachtgever voorts gehouden alle buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Health Valley te vergoeden.
  De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van hetgeen in hoofdsom verschuldigd is, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Health Valley op vergoeding van de volledige en daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd op het honorarium van Health Valley enig bedrag in mindering te brengen of het honorarium te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht hebben op Health Valley, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Health Valley aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Health Valley worden verstrekt.
 2. Health Valley neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich, en niet een resultaatverbintenis, en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Health Valley spant zich in de Overeenkomst uit te voeren zoals het een redelijk handelend dienstverlener betaamt.
 3. Health Valley is niet verplicht gevolg te geven aan door Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht gegeven aanwijzingen, wanneer Health Valley op redelijke gronden meent dat de uitvoering van deze aanwijzingen leidt tot een handelen in strijd met fundamentele normen en waarden die Health Valley voor haar dienstverlening in acht pleegt te nemen.
 4. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7. Uitvoeren door derden

 1. Health Valley heeft het recht, voorzover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren. De keuze van de door Health Valley in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Health Valley is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Health Valley.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever willen beperken, dan geldt deze beperking ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van Health Valley jegens Opdrachtgever.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Wijziging in de Overeenkomst

 1. Wijzigingen in de opdracht door Opdrachtgever, die meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtgever aan Health Valley worden voldaan conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Health Valley zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever naar het oordeel van Health Valley tijdig en tevens schriftelijk aan Health Valley ter kennis zijn gebracht. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Health Valley wordt overschreden. Eventuele kosten voortvloeiend uit de overschrijding komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Contractsoverneming

Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Health Valley over te dragen aan derden. Voor zover Health Valley al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

Artikel 10. Reclames en onderzoek

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot een factuur, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden danwel ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk te worden gemeld aan Health Valley, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Health Valley vervalt.
 2. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, heeft Health Valley de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar het oordeel van Health Valley aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft Opdrachtgever enkel het recht op restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. Health Valley is gerechtigd de Overeenkomst terstond tussentijds op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.
 2. Indien Opdrachtgever, met uitzondering van de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Health Valley, verder geen prestaties verschuldigd is onder de Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot het leveren van een inhoudelijke sessie op een evenement of het verzorgen van een gedeelte van een reis naar het buitenland, is zij gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden, met inachtneming van artikel 11, lid 4.
 3. Indien Opdrachtgever jegens Health Valley onder de Overeenkomst meer prestaties verschuldigd is dan enkel de nakoming van haar betalingsverplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot het leveren van een inhoudelijke sessie op een evenement of het verzorgen van een gedeelte van een reis naar het buitenland, kan zij de Overeenkomst in beginsel niet tussentijds ontbinden. Indien Opdrachtgever daartoe voornemens is, treedt zij daarover zo spoedig mogelijk met Health Valley in overleg en draagt zij een of meerdere partijen aan die haar prestaties kunnen overnemen en/of draagt zij Health Valley een (andere) oplossing aan. Health Valley behoudt echter het recht om deze partij(en) op goede gronden af te wijzen. Pas indien Health Valley akkoord gaat met de door Opdrachtgever aangedragen partij(en) of oplossing, is Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel lid 3 gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden, met inachtneming van artikel 11 lid 4.
 4. Indien Opdrachtgever met inachtneming van artikel 11 lid 2 en lid 3 de Overeenkomst tussentijds wil ontbinden, is Opdrachtgever gehouden aan Health Valley het gehele resterende honorarium voortvloeiend uit de Overeenkomst, inclusief alle overige door Health Valley gemaakte kosten, te voldoen.
 5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, zullen de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 6. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, toetreedt tot enige schuldsaneringsregeling of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen. De nog openstaande vorderingen tussen Health Valley en Opdrachtgever worden alsdan onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Health Valley is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Health Valley is uitgegaan van door of zijdens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, doordat Opdrachtgever de gegevens te laat heeft verstrekt of doordat Health Valley door Overmacht (tijdelijk) is verhinderd zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.
 2. Indien Health Valley aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Health Valley, de aansprakelijkheid van Health Valley beperkt tot maximaal het honorarium. Bij opdrachten, die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.
 3. Health Valley is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Health Valley is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen.
 6. In alle gevallen is aansprakelijkheid van Health Valley in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt.
  Zie onze privacyverklaring op de website voor meer informatie.
 2. Partijen worden beide op grond van de toepasselijke privacywetgeving als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt, tenzij lid 6 van toepassing is.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de aan Health Valley beschikbaar gestelde gegevens actueel zijn en blijven voor de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming zijn met de privacy regelgeving.
 4. Opdrachtgever is gehouden tot het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van gegevens in het kader van de transparantieverplichtingen uit de privacy regelgeving.
 5. Opdrachtgever neemt passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij heeft ontvangen van Health Valley te beveiligen tegen verlies of enige onrechtmatige verwerking.
 6. Indien Health Valley enkel persoonsgegevens verwerkt in opdracht van en ten behoeve van Opdrachtgever, wordt Health Valley als verwerker aangemerkt. In dit geval is een nader op te stellen verwerkersovereenkomst van toepassing.

Artikel 14. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Health Valley voor mogelijke aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Health Valley zowel in als buiten rechte bij te staan indien Health Valley door derden wordt aangesproken, onverminderd het eerste lid van dit artikel, en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Health Valley, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Health Valley en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van Overmacht.
 2. In het geval van Overmacht aan de zijde van Health Valley, heeft Health Valley het recht 1) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of 2) in overleg met Opdrachtgever de voorwaarden uit de Overeenkomst te wijzigen. Indien Health Valley en Opdrachtgever er niet in slagen om afwijkende afspraken te maken, behoudt Health Valley het recht onder 1). Health Valley is in geen geval gehouden tot de (terug)betaling van haar honorarium, schadevergoeding, rente of eventuele andere kosten aan Opdrachtgever.
 3. In het geval van Overmacht aan de zijde van Opdrachtgever treedt Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen, met Health Valley in overleg om op zoek te gaan naar een oplossing. Opdrachtgever heeft in geval van Overmacht geen recht op vermindering van het overeengekomen verschuldigde bedrag.

Artikel 16. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als Opdrachtgever de Overeenkomst aangaan, is ieder jegens Health Valley hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste en tijdige nakoming van alle daaruit voor Opdrachtgever(s) voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 17. Diversen

 1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de geaccepteerde Offerte waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de Offerte.
 2. Tezamen met de geaccepteerde Offerte vormen deze algemene voorwaarden, conform hetgeen artikel 2 lid 1 bepaalt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volledige Overeenkomst tussen Health Valley en Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande Overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen daarmee te vervallen.
 3. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden en/of de geaccepteerde Offerte zijn slechts van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk is ingestemd.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige Overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van Health Valley om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.