Novio Tech Campus 2018

Kadans Science Partner: verbinden en innoveren voor een duurzame toekomst

Kadans Science Partner richt zich op het samenbrengen van mensen om oplossingen te vinden voor ’s werelds grootste uitdagingen.

Door heel Europa hebben we een netwerk opgebouwd van huurders, partnerorganisaties en innovatieve denkers, actief in Life Sciences & Health, Food, Energy & Digital Economy. Allemaal vastbesloten om oplossingen te vinden voor de wereldwijde uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan. Allemaal vastbesloten om een verschil te maken.

Daarom investeren, ontwikkelen en exploiteren we specialised assets om science clusters in heel Europa te versterken. Dit zijn niet zomaar standaard werkruimtes. We creëren omgevingen waarin wetenschappelijke organisaties kunnen excelleren. Specialised assets die zijn afgestemd op jouw behoeften en die toekomstige groei ondersteunen.

Binnen elk specialised asset en science cluster vind je organisaties van alle groottes, die jou kunnen helpen bij jouw bedrijfsgroei of je naar behoefte kunnen ondersteunen. Of je nu toegang nodig hebt tot talent, onderzoek of kapitaal, wij kunnen je in contact brengen met de juiste mensen in de juiste organisatie.

Ons meest recente voorbeeld is Plus Ultra Amsterdam, dat onlangs nieuw is geopend op het Medical Business Park Amsterdam. Door de ligging naast het Amsterdam UMC is de opening van Plus Ultra Amsterdam een belangrijke stap voor bedrijven in de life sciences en gezondheidszorg die samen streven naar een toekomst waarin ziekten te voorkomen zijn en patiënten de beste behandeling krijgen - een ambitie die nauw aansluit bij de missie van Amsterdam UMC. De opening werd gevierd samen met de regionale voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs, waarvan we de winnaar, Ellogon.AI, terugzien in de finale op Health Valley Event.

We zijn verheugd om sponsor te zijn van Health Valley Event 2024 en kijken uit naar vele interessante ontmoetingen met innovators en ondernemers die werken aan het toekomstbestendig maken van onze gezondheidszorg door technologische vooruitgang en innovatie.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten! We zullen door de dag heen rondlopen op de beursvloer. Wil je vooraf al in contact komen? Neem dan contact op met Sjoerd Harsveldt op s.harsveldt@kadans.com of Jens van den Bongard op j.bongard@kadans.com.

Meer informatie: kadanssciencepartner.nl.


Kadans Science Partner focuses on bringing people together to overcome global challenges 

Across Europe, we have built a network of clients, partner organisations, and innovative minds, active in Life Sciences & Health, Food, Energy & Digital Economy. All determined to find solutions to the global challenges we face today. All determined to make a difference.

Therefore, we invest, develop and operate specialised assets to complement science clusters across Europe. These are not just standard workspaces. We create environments in which scientific organisations can thrive. Specialised assets that are curated to suit your needs and support future growth.

Within each specialised asset and wider science cluster you will find organisations of all sizes, which can help you scale or support you as you need. Whether you need access to talent, research, or capital, we can connect you with the right people, in the right organisation. 

Our most recent example is Plus Ultra Amsterdam, which was just recently newly opened  on the Medical Business Park Amsterdam. Located next to the Amsterdam UMC, the opening of Plus Ultra Amsterdam is a major step forward for companies in the life sciences and healthcare who are jointly striving for a future where diseases are preventable and patients receive the best treatment – an ambition that is closely aligned with the mission of Amsterdam UMC. The opening was celebrated together with the regional preliminary round of the Nationale Zorginnovatieprijs, of which we will see the winner, Ellogon.AI, back in the finale at Health Valley Event.

We are excited to sponsor Health Valley Event 2024 and look forward to many interesting encounters with innovators and entrepreneurs working on future-proofing our healthcare through technological advancements and innovation.

We look forward to meeting you! We will be walking around the exhibition floor throughout the day. Do you want to get in touch beforehand? Contact Sjoerd Harsveldt at s.harsveldt@kadans.com or Jens van den Bongard at j.bongard@kadans.com.

More info: www.kadans.com

Delen: LinkedIn logo