Unlock Safe Secure Privacy Markus Winkler Ojsg0e Qcbo Unsplash

Privacyverklaring sollicitanten

Stichting Health Valley Netherlands (hierna: Health Valley) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Health Valley verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt in verband met jouw (open) sollicitatie.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door informatie in jouw CV en het eventueel bijvoegen van bijlagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Health Valley verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je te kunnen informeren (per e-mail en/of telefonisch) over de voortgang van de werving en selectieprocedure.

Geautomatiseerde besluitvorming
Health Valley neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Health Valley bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Motivatiebrief, bijgevoegde CV en eventuele actief aangeboden bijlagen van sollicitant: deze documenten bewaren wij tot 3 maanden na sluiting reactietermijn genoemd in de vacaturetekst van de betreffend vacature; dit om de selectieprocedure gedegen uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Health Valley verstrekt jouw CV en motivatiebrief in principe niet aan derden.
Deze mogen uitsluitend aan derden verstrekt worden als dit nodig is voor de betreffende selectieprocedure. De eventuele externe partners die betrokken zijn bij de selectie worden vermeld in de vacaturetekst.

Bij ontvangen (open) sollicitatie zien wij soms passende mogelijkheden bij een van onze externe partners en/of projecten. Als dit van toepassing is zullen wij je per e-mail om toestemming vragen om jouw CV te mogen delen of we zullen je hierop attenderen zodat jezelf de keuze kunt maken om wel of niet op die mogelijkheid te reageren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healthvalley.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Health Valley wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Health Valley neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@healthvalley.nl.