Home Over ons

Over ons

Snel naar: 

• Contact (en routebeschrijving) • Het bestuur
• Visie Partners
• Missie • Facts & figures (en publicaties)
• Publiek-private organisatie • Ontstaansgeschiedenis

Samen impactvolle innovaties versnellen, om de gezondheid en zorg van morgen vandaag al mogelijk te maken! Dat is wat Nederlands’ meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk Health Valley met haar ruim 240 partners al zo’n 15 jaar doen. 

Contact met Health Valley

Maak kennis met of neem contact op de medewerkers van bureau Health Valley. back_to_top_blue-(6).png

De gezondheid en zorg van morgen

De gezondheidszorg staat onder druk, vooral door de corona epidemie die ontstond in 2020 werd dat des te meer duidelijk. Een vergrijzende bevolking, toename van mensen met chronische ziekten, zoals diabetes, dementie en hart- en vaatziekten, en een gestegen zorgvraag dragen hier alle aan bij. Om de zorg, ook in de toekomst, voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van optimale kwaliteit te houden en gezond te blijven, is het cruciaal zelfmanagement van burgers en patiënten te vergroten en tegelijkertijd de toename van de vraag naar zorg te beperken. We kunnen de zorg in de toekomst dus niet op dezelfde manier blijven aanbieden als nu. Hoe dan wel? Innovatie wijst de weg naar de oplossing. back_to_top_blue-(6).png

Verbinden en samenwerken binnen netwerk

In het netwerk van Health Valley verbinden we daarom bedrijven, zorg & welzijnsinstellingen, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers met elkaar. Indien ze elkaar versterken, brengen wij ze met elkaar in contact: één op één en in consortia, voor samenwerking in (inter)nationale projecten. Door innovatie-, markt- en ondernemerskracht te bundelen, geven onze partners een onmiskenbare impuls aan de gezondheid en zorg én aan economische groei. Wij stimuleren samenwerking op het vlak van technologie en gezondheidszorg en werken aan thema's als personalised medicine, medical devices en digital health. Hiermee versterken we de innovatiekracht van Oost-Nederland en van onze netwerkpartners in heel Nederland én daarbuiten. Wij werken daartoe samen met vele (inter-)nationale intermediaire partijen. Bekijk de pagina samenwerkingen om te zien in welke projecten wij participeren. back_to_top_blue-(6).png

Visie

Langer leven in goede gezondheid, dat is wat we willen bereiken in de toekomst. Preventie krijgt daarom steeds meer aandacht. Daarnaast wordt diagnostiek en behandeling meer persoonsgericht. Het zorgaanbod, in zowel de cure als de care, raakt steeds meer geïntegreerd rond de cliënt. Innovatie vergt verbinding tussen vraag en aanbod en samenwerking tussen bedrijfsleven, aanbieders van zorg en welzijn, kennisinstellingen, overheid en eindgebruikers. Alleen door samenwerking komen we tot de noodzakelijke technologische innovaties, nieuwe medicijnen en andere werkwijzen. back_to_top_blue-(6).png

Missie

Health Valley is Nederlands’ meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk. Wij maken de gezondheid en zorg van morgen vandaag al mogelijk, door samen impactvolle innovaties te versnellen. Wij dragen daarmee bij aan het creëren van bestendige bedrijvigheid en aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede gezondheidszorg. back_to_top_blue-(6).png

KIA Missies

Met onze missie sluiten we de komende jaren aan bij de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid en Zorg van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De centrale landelijke missie is:
”In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.” back_to_top_blue-(6).png

Publiek-private organisatie

Stichting Health Valley Netherlands is een non-profitorganisatie waarin publiek-private samenwerking centraal staat. Health Valley wordt grotendeels gefinancierd uit bijdragen door overheid, waaronder de Provincie Gelderland, en partners uit het netwerk. Onze partners zijn ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheid. We werken vanuit Oost-Nederland nu nog vooral op nationaal niveau, maar we zijn vastberaden om ook internationaal onze grenzen te verleggen. De medewerkers van Bureau Health Valley zetten zich dagelijks in om het innovatienetwerk te versterken. Als onderdeel van het netwerk brengen zij matches tot stand, organiseren zij evenementen in Life Science & Health en delen zij de kennis en innovaties van partners. Lees meer over de medewerkers op deze pagina bureau Health Valley. back_to_top_blue-(6).png

Het bestuur

Drs. H.J. (Harry) van Dorenmalen Voorzitter Bestuur Health Valley
Drs. A.P. (André) Roos Directeur Saxion Centrum voor Ondernemerschap
Drs. F.J. (Menno) Pistorius Directeur Academie Paramedische Studies 
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
J. (Joram) Sjoerts MSc Directeur afdeling Valorisatie Radboudumc / 
  Directeur Radboudumc Holding
Dr. G. (Gertjan) Bögels Afdelingshoofd Research & Impact
  Radboud Universiteit Nijmegen  
Prof. dr. W.H. (Wim) van Harten, MD Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate
Mw. drs. M.A. (Anne-Miek) Vroom  Directeur Stichting IKONE
Dr. ir. D. (Dennis) Schipper Managing director DEMCON
Prof. dr. ir. N..J..J. (Nico) Verdonschot   Wetenschappelijk Directeur onderzoeksinstituut
  TechMed Universiteit Twente
Adviseur van het Bestuur  
Mw. mr. drs. Wendy (E.M.) de Jong Algemeen directeur Oost NL

back_to_top_blue-(6).png

Health Valley Event

Het Health Valley Event is hét jaarlijkse hoogtepunt van Health Valley en dé plek waar je kunt zien en beleven hoe de nieuwste innovaties op het gebied van gezondheid en zorg in Nederland worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Nationale en internationale bezoekers  leggen hier nieuwe verbindingen. Bovendien laten zij zich inspireren door nieuwe trends en ontwikkelingen in en buiten de regio. back_to_top_blue-(6).png

Facts & figures

De feiten en cijfers laten zien hoe wij de gezondheid en zorg van morgen vandaag al mogelijk maken. Meer informatie en een terugblik op het afgelopen jaar is te vinden in ons jaarverslag of publicatiesback_to_top_blue-(6).png

Ontstaansgeschiedenis

Het cluster Health Valley bestaat zo’n 15 jaar en is met name de afgelopen jaren flink gegroeid,  zowel qua omvang als qua impact. In 2004 presenteerden de provincie Gelderland en Overijssel in het kader van het ‘Pieken in de Delta’ beleid de Visie Triangle. In deze visie presenteerden ondernemers, kennisinstellingen, hogescholen en overheid een gemeenschappelijke visie rondom de universiteiten in Wageningen, Nijmegen en Twente; respectievelijk food & nutrition, technology en health. Het ministerie van Economische Zaken erkende alle drie de gebieden als ‘pieken’ van Oost-Nederland. Health Valley begon in 2004 als een project van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en begeleiden van innovatieprojecten in Oost-Nederland. In 2006 werd de Stichting Health Valley Netherlands opgericht. 

Het cluster is ontstaan in de wisselwerking tussen het lokale, regionale en nationale beleidsprogramma’s. De verschillende overheidslagen kwamen samen toen de Radboud Universiteit en Radboudumc sterker wilden inzetten op de valorisatie van kennis. Inmiddels is het cluster uitgegroeid tot een sterk cluster, met niet alleen partners in Gelderland en Overijssel, maar ook in Noord Brabant en andere delen van het land. Om meerwaarde te creëren voor partners is de laatste jaren gewerkt aan het zogenaamde ‘clubbing model’: de ontwikkeling van innovatieagenda’s voor microclusters, te beginnen met blockchain en robotica. Ook is ingezet op versterking van het netwerk door (inter-)nationalisering van het Health Valley Event, uitbreiding van het aantal innovatiemanagers en de ontwikkeling van een digitale tool (innovatiespotter) die ondersteuning biedt bij matchmaking en monitoring van bedrijvigheid op specifieke thema’s. 


cl_label_bronze.png

Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence Health Valley Netherlands fulfills the set of “Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence Labels” of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) and has participated in a cluster benchmarking process according to the ECEI methodology.
The certificate expires on August 31st, 2023.

back_to_top_blue-(6).png

Health Valley Partners