Legal Valley Nederland

logo Legal Valley Nederland
Website: legalvalleynederland.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Netwerkorganisatie
KvK nummer: 67477658
Careers: Jobs

Adres

Velperweg 1
6824 BZ
Arnhem
Nederland

Social

Legal Pexels Photo 5668802
Om de juridische infrastructuur in Gelderland zowel regionaal, nationaal als internationaal te positioneren en te profileren alsmede het bevorderen van de onderlinge verbinding binnen de juridische infrastructuur in Gelderland is de Stichting Legal Valley opgericht.
 
 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het organiseren van een jaarlijks Congres Maatschappij & Recht;
  • het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking van overheidsinstellingen, kennisinstellingen, branche organisaties, rechtspersonen, personenvennootschappen en natuurlijke personen die een staatsrechtelijke rol vervullen of anderszins betrokken zijn bij, opleidingen verzorgen voor, dan wel diensten verlenen binnen de juridische infrastructuur in de provincie Gelderland, met het oog op het realiseren van de doelstelling van de stichting, onder andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het matchen van vraag en aanbod naar opleiding- en stageplaatsen;
  • het samenwerken en het voeren van overleg met voor de juridische infrastructuur in Gelderland relevante nationale en internationale organisaties;
  • het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De partners in de stichting vervullen uiteenlopende taken/functies/rollen in de samenleving en zijn zich ervan bewust dat (de schijn van) belangenverstrengeling onder alle omstandigheden moet worden vermeden. De samenwerking binnen Legal Valley is erop gericht ten dienste van de samenleving initiatieven te ontplooien die kunnen leiden tot verbetering van het eigen functioneren van de partners en tot nieuwe inzichten op het terrein van maatschappij en recht zonder dat de partners daarmee op enigerlei wijze betroken raken bij elkaars dagelijkse werk en met volledig respecteren van elkaars domein en verantwoordelijkheden. Binnen de stichting wordt bestuurlijk overleg gepleegd en werkgroepen bereiden inhoudelijke initiatieven voor die passen binnen de doelstellingen van Legal Valley.
Afbeelding van Egbert-Jan Bogels

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Egbert-Jan Bogels